بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پايان نامه بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بيان مسئله
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج
عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
عوامل موثر بر اختلاف سن زن و مرد در هنگام ازدواج عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج
عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن و مرد
عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه
اهداف
هدف كلي
اهداف اختصاصي
اهداف كاربردي
سئوال ها
فرضيات
روش تحقيق
نمونه گيري
ملاحظات اخلاقي
پيش آزمايي
نتيجه بررسي
تحليل داده ها
بررسي وضع موجود
هرم سني به تفكيك استان ها
هرم سني به تفكيك روستا و شهر
هرم سني به تفكيك روستا و شهر در كل كشور
گروه هاي سني
گروه هاي سني 11 تا 20 سال
گروه هاي سني كمتر از 10 سال
گروه هاي سني ازدواج
سن ازدواج در زن و مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن زن
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين و سال ازدواج
مقايسه اختلاف سن زوجين و وضعيت تحصيلي زنان
برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور
آغاز بحران
برآورد رقمي
برآورد شرايط ايده آل
پيشگيري
نتيجه گيري
منابع

بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه به حساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني ميشود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سال ها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سال هاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود 7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سال هاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرح ها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سال هاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سال هاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سال هاي بعد اين رشد به سرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد به طوريكه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را ميتوان به وضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را ميتوان در نمودار رشد جمعيت كشورهاي اروپايي و به خصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (به ويژه مردان ) و به دليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حاليكه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده ميباشد.برچسب ها : دانلود پايان نامه , الگوي سنتي , ازدواج , علوم اجتماعي , عوامل موثر ازدواج , ازدواج مجدد , شرايط ايده آل , جمعيت , كنترل ميزان رشد جمعيت , جوانان , ميانسال , جنگ ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 10:39 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه آسيب شناسي پديده مجرمانه در بين نوجوانان و جوانان و راهكارهاي پيشگيري

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول : تقسيم بندي بزهكاران
گفتار اول : مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق
گفتار دوم : بررسي آماري
1.مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
2.مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري
6.مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري
7.مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي
گفتار سوم : نتايج بررسي
بخش دوم : علل و عوامل پديده مجرمانه
گفتار اول : تعاريف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعي
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادي
3.مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختي
6.مبحث ششم : علت هاي ديگر بزهكاري
بخش سوم : پيشگيري از پديده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پيشگيري
1.مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاد يك محيط سالم
2.مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر
گفتاردوم : استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
پيشنهادات مركز كنترل بيماريهاي آمريكا
1.استراتژيهاي خانواده گرا
جدول1- استراتژيهاي پيشگيري از بزهكاري
2.استراتژي جامعه گرا
جدول 2 – گام هاي طراحي استراتژيهاي موثر پيشگيري و درمان
3.استراتژيهاي پايشي
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري
1.بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند
نتايج تحقيق
پي نويس ها
منابع

چكيده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده ميشود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص ميشود . اگرچه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه ميتواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف ميكند:
” هر عملي وقتي جرم محسوب ميشود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . ”
روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در اين تحقيق از مقاله “پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راه هاي پيشگيري خانم شهرزاد بذرافشان” كمك شاياني گرفته شده وكه در آن با استفاده از فرمول هاي آماري، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان ميباشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده ميشود. بنابراين مهم ترين منبع اين تحقيق مقاله مزبور ميباشد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , نوجوانان , جوانان , بزهكاري , مجرم , عوامل اجتماعي , طبقه اقتصادي , والدين , نوجوان , دوستان , همسالان , عموامل روانشناختي , كاهش جرم , استراتژي , دوركهيم , تجزيه و تحليل ,
+ نوشته شده در سه شنبه 24 اسفند 1395ساعت 16:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

پروژه علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:23

نوع فایل:word

درس روش تحقیق

فهرست:

چکیده

مقدمه

ادبیات تحقیق

تعریف بیکاری

انواع بیکاری

انواع بیکاری از نظر علمی

علل بیکاری

علل بیکاری جوانان تحصیل کرده

علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران براساس نشریه اقتصاد میس

نرخ بیکاری

پیامدهای بیکاری

تعریف فرد تحصیل کرده

تفاوت فارغ التحصیلان بیکار با بیکاران دیگر جامعه

روش تحقیق:

1- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها

2- زیر فرضیه

3- بیکاری فارغ التحصیلان چرا؟

4- بیکاری بمب جامعه

5- نظریه

6- راه حل

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

چکیده

این تحقیق در مورد علل بیکاری جوانان تحصیل کرده است برای پی بردن به دلایل آن در ایران از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده کردیم که از روایی و پایایی بالایی برخورداند.

پس می توان گفت این تحقیق برای شناخت بیشتر شرایط و نهایتاً به منظور یاری رسانده به فرآیند تصمیم گیری برای اصلاح و بازنگری نظام و فرهنگ اشتغال در جامعه است.

با توجه به نتایج داده های ما علل اصلی که دانشجویان آن را مهمتر از دیگر دلایل دانستند عامل کاهش سرمایه گذاری در اشتغال جوانان بود .

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : روش تحقیق , بیکاری , جوانان , نشریه اقتصاد میس , سرمایه گذاری , پروژه , پایان نامه ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395ساعت 12:21 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 13

کامآران