بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پايان نامه بررسي مشكلات زنان شاغل و غيرشاغل سرپرست خانوار

تعداد صفحات:118
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
هدف اصلي
اهداف فرعي
موانع تحقيق
تعريف كليد واژه ها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ادبيات تحقيق
تاريخچه اشتغال زن در ايران و جهان
مساله اشتغال زنان در جهان
مسئله اشتغال زنان در ايران
اشتغال زن از ديدگاه اديان
مسيحيت
يهوديت
زرتشت
اسلام و اشتغال زنان
فمينيسم
اصطلاح‌شناسي فمنيسم
خطوط كلي انديشه فمنيسم
امواج فمنيستي
مباني فمنيسم
اهداف و خواسته‌هاي جنبش‌هاي فمنيستي
رهيافت‌هاي فمنيسم درباره تفاوت جنسي
بخش دوم – تحقيقات پيشين
تحقيقات داخلي و خارجي
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
بخش سوم – مباني نظري
مباني نظري تحقيق
مشاركت اجتماعي زنان
عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي زنان
نكات قابل توجه در فعاليت اجتماعي زنان
آثار نامطلوب فردي و خانوادگي
آثار نامطلوب اجتماعي
انگيزه هاي اشتغال زنان
انگيزه اقتصادي
استقلال طلبي
كسب منزلت اجتماعي
زنان سرپرست خانوار
ديدگاه هاي نظري مرتبط با زنان سرپرست خانوار
نظريه‌هاي روانشناسي
نظريات جامعه شناسي
مدل تحليلي پژوهش
فصل سوم
روششناسي تحقيق
روش پژوهش
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار گردآوري داده ها
سنجش روايي و پايايي پرسشنامه
سنجش روايي پرسشنامه
سنجش پايايي پرسشنامه
شاخص سازي
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
مشخصات فردي
متغير سن
متغير وضعيت تاهل
متغير تعداد فرزندان
متغير تحصيلات پاسخگو
متغير شغل پاسخگو
متغير درآمد ماهيانه پاسخگو
توزيع فراواني پاسخ هاي گويه ها و ميانگين آن ها
توصيف گويه هاي متغير ميزان مشكلات و نارضايتي شغلي زنان شاغل سرپرست خانوار
توصيف گويه هاي متغير ميزان مشاركت اجتماعي
توصيف گويه هاي متغير ميزان سلامت رواني
توصيف گويه هاي متغير ميزان ارزش گذاري شغلي
توصيف گويه هاي متغير انجام اعمال ديني
توصيف گويه هاي متغير ميزان عزت نفس
توصيف متغيرهاي اصلي پژوهش – جداول يك بعدي
متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي
متغير ميزان رضايت شغلي
متغير ميزان مشاركت اجتماعي
متغير ميزان سلامت رواني
متغير ميزان ارزش گذاري شغلي
متغير انجام اعمال ديني
متغير ميزان عزت نفس
جداول دو بعدي
رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و عزت نفس
رابطه بين ميزان مشكلات و نارضايت شغلي زنان سرپرست خانوار و عزت نفس
رابطه بين ميزان مشاركت اجتماعي زنان و عزت نفس
رابطه بين ميزان سلامت رواني و عزت نفس
رابطه بين ميزان ارزش گذاري شغلي و عزت نفس
رابطه بين انجام اعمال ديني و عزت نفس
آزمون فرضيات پژوهش
آزمون فرضيه نخست
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
يافته ها و تحليل هاي چند متغيره و مدل رگرسيوني تحقيق
تحليل مسير
فصل پنجم
نتايج و ارائه پيشنهادات تحقيق
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
ارائه راهكار و پيشنهادات
پيشنهاداتي به زنان شاغل
وظايف و تدابير نظام و نهادهاي دولتي
تدابير اجتماعي
پيشنهاد به متوليان امور اجتماعي و دولت
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول:
توزيع فراواني برحسب سن
توزيع فراواني برحسب وضعيت تاهل
توزيع فراواني برحسب تعداد فرزندان
توزيع فراواني برحسب تحصيلات پاسخگو
توزيع فراواني برحسب شغل پاسخگو
توزيع فراواني برحسب درآمد ماهيانه پاسخگو
توزيع فراواني برحسب وضعيت شغلي پدر
توزيع فراواني برحسب وضعيت شغلي مادر
توزيع فراواني برحسب متغير ميزان مشكلات و نارضايتي شغلي زنان شاغل سرپرست خانوار
توزيع فراواني برحسب متغير ميزان مشاركت اجتماعي
توزيع فراواني برحسب متغير ميزان سلامت رواني
توزيع فراواني برحسب متغير ميزان ارزش گذاري شغلي
توزيع فراواني برحسب متغير انجام اعمال ديني
توزيع فراواني برحسب متغير ميزان عزت نفس
فراواني برحسب پايگاه اقتصادي – اجتماعي
توزيع فراواني برحسب ميزان رضايت شغلي
فراواني برحسب ميزان مشاركت اجتماعي
فراواني برحسب ميزان سلامت رواني
فراواني برحسب ميزان ارزش گذاري شغلي
فراواني برحسب انجام اعمال ديني
فراواني برحسب ميزان عزت نفس
رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و عزت نفس
رابطه بين ميزان رضايت شغلي زنان سرپرست خانوار و عزت نفس
رابطه بين ميزان مشاركت اجتماعي زنان و عزت نفس
رابطه بين ميزان سلامت رواني و عزت نفس
رابطه بين ميزان ارزش گذاري شغلي و عزت نفس
آزمون رابطه پايگاه اقتصادي – اجتماعي و عزت نفس
آزمون رابطه بين ميزان رضايت شغلي و عزت نفس
آزمون رابطه بين ميزان مشاركت اجتماعي و عزت نفس
آزمون رابطه بين ميزان سلامت رواني و عزت نفس
آزمون رابطه بين ميزان ارزش گذاري شغلي و عزت نفس
آزمون رابطه بين انجام اعمال ديني و عزت نفس
رگرسيون چند متغيره پيش بيني عزت نفس زنان شاغل به روش گام به گام
ضرايب رگرسيون استاندارد و غير استاندارد
متغير خارج از معادله رگرسيون
محاسبه تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

چكيده:
در اين تحقيق به بررسي مشكلات زنان شاغل و غيرشاغل سرپرست خانوار ميپردازيم. اين تحقيق در پنج فصل ارائه ميشود. روش اصلي اين تحقيق به واسطه خصلت موضوع مورد تحقيق،گستردگي جمعيت مورد مطالعه، پيمايش ميباشد. جامعه آماري مورد نظر براي اين تحقيق، زنان شاغلي و غيرشاغل سرپرست خانوار كه در شهرستان كاشان زندگي ميكنند، هستند. با توجه به فرمول كوكران تعداد حجم نمونه را به دست آورده ايم، و تعداد آن برابر با 384 نفر شده است.
در اين تحقيق از يك پرسشنامه استفاده شده است كه به تاييد استاد راهنما رسيده و بين حجم نمونه پخش شد. سوالات مربوط به اين متغير بر اساس طيف ليكرت طراحي شده است. در اين زمينه براي تحليل توصيفي داده ها از روش هاي آمار توصيفي همچون فرواني مطلق، فراواني نسبي و ميانگين استفاده شده است و همچنين در قسمت تحليل استنباطي از تكنيك آمار استنباطي شامل (ضريب همبستگي پيرسون، سطح معناداري همبستگي) بهره گرفت شده است.
در اين تحقيق شش فرضيه مورد آزمايش قرار گرفته است. متغيرهاي رضايت شغلي، ارزشگذاري شغلي زنان، ميزان مشاركت اجتماعي زنان، سلامت رواني زنان شاغل، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و انجام اعمال ديني با ميزان مشكلات زنان شاغل و غيرشاغل سرپرست خانوار مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مقدمه:
زنان سرپرست خانوار مقوله است كه در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمي تلقي ميشود و حقيقتاً زن و خانواده دو مقوله غير قابل تفكيك از يكديگرند. واقعيات موجود در جامعه نشان از آن دارد كه عليرغم اعلاميه ها و بيانيه ها و تاسيس نهادها و سازمانهاي بين المللي مختلف در تحقق حقوق زن، مسئوليت و هزينه هاي قابل توجه و طاقت فرساي تامين معاش خانواده كه بر عهده اين قشر آسيب پذير اجتماعي ميباشد در بسياري از موارد سخت و يا حتي غير ممكن است و در صورت تحقق نيز زندگي سرشار از سختي ها و محنت ها را متحمل اين مادران پدر نما ميكند. در اين ميان زنان سرپرست خانوار داراي مسئوليت سنگين اقتصادي و اجتماعي در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زناني اطلاق مي شود كه مسئوليت تامين معاش زندگي يا اداره امور خود و يا خانواده خود را به طور دائم يا موقت عهده دار هستند. زنان سرپرست خانوار از جمله گروهاي آسيب پذير اجتماعي هستند كه گاه عواملي چون طلاق، فوت يا اعتياد همسر، از كار افتادگي و رها شدن توسط مردان موجب آسيب پذير شدن اين طيف وسيع در جامعه مي شود. تصور اين واقعيت كه اگر موقعيت آنان در جامعه سنتي و پدر سالارانه باشند نيز درد آور است. براساس آمار هاي رسمي كشورامروز زنان سرپرستي 4/9 درصد خانوار ايراني را بر عهده دارند.
درآمد كمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبي آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار ميشود. متاسفانه در جامعه كنوني ما زندگي زنان پس از ترك شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتي روبروست از جمله سرپرستي فرزندان به تنهايي، سختي مشكلات اقتصادي، زندگي در تنهايي و همراه با افسردگي و نااميدي و همچنين نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بيوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعي و حضور در اجتماع با مشكلات عديده اي روبرو ميكند. نگاه هاي معني دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمايت هاي عاطفي همسر، فقر اقتصادي و تمايل به تنها ماندن و حفظ حيثيت و شخصيت خود پاره اي از مشكلات تمام ناشدني اين قشر زحمت كش است. باري با تمام اين مشكلات نياز به توجه جدي در اين باره احساس ميشود.برچسب ها : ارزش گذاري شغلي , اسلام , اشتغال زنان , اصطلاح شناسي , اعمال ديني , انگيزه اقتصادي , تحقيق , تحقيقات , جامعه شناسي , جنبش , حجم نمونه , دانلود , روانشناسي , روش نمونه گيري , زرتشت , زنان شاغل , سرپرست خانوار , سلامت رواني , عزت نفس , فمينيسم , مسيحيت , مشاركت اجتماعي , وضعيت تاهل , يهوديت , پايان نامه , پژوهش ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:39 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي گرايش به اعتياد در بين معتادان

تعداد صفحات:101
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف اصلي
اهداف فرعي
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو تحقيق
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
قلمرو موضوعي
روش كار
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
تعاريف و مفاهيم تحقيق
تعاريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول : تعريف و تاريخچه اعتياد
تاريخچه مواد مخدر
تعريف و مفهوم اعتياد
علل اعتياد
تشخيص معتاد
شروع اعتياد
انواع اعتياد
اعتيادات مجاز
اعتيادات غير مجاز
ويژگي هاي افراد معتاد
اثرات دارويي مواد مخدر
ريشه‌هاي رواني اعتياد
آسيب پذيري جوانان در دوران بلوغ
پيشگيري بعنوان بهترين شيوه مقابله با اعتياد
پيشگيري و درمان اعتياد
درمان
تفاوت ميان عادت و اعتياد
اثرات مواد مخدر و روانگردان ها بر ميل جنسي
اعتياد زنان
پيامدهاي اعتياد زنان
نقش مادر در اعتياد فرزندان از كودكي تا دوران بلوغ
الگوي مصرف مواد توسط زنان در ايران
عوامل مخاطره آميز اعتياد
بخش دوم: مباني نظري پژوهش
نظريه هاي روان شناختي
رويكردهاي جامعه شناختي
تئوري محروميت نسبي
نظريه هاي خرده فرهنگ
نظريه پيوند افتراقي
بخش سوم : پيشينه و مباني نظري تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار جمع آوري اطلاعات
روايي و پايايي پرسشنامه
تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
تعيين پايايي ( قابليت اعتماد) پرسشنامه
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه
آمار توصيفي
نتايج استنباطي
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
نتايج به دست آمده
پيشنهادات
پيشنهادات بنيادي
پيشنهادات كابردي
محدوديت هاي پژوهش
محدوديت در دسترس پژوهشگر
محدوديت غير دسترس پژوهشگر
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
ضمائم : پرسشنامه
Abstract

فهرست جداول:
تعداد و درصد وضعيت تاهل
تعداد و درصد وضعيت تحصيلات
تعداد و درصد محل سكونت
تعداد و درصد وضعيت مهاجرت
تعداد و درصد قوميت
ميانگين وانحراف استاندارد و واريانس ميزان گرايش به اعتياد

فهرست نمودارها:
وضعيت تاهل
وضعيت تحصيلات
وضعيت سكونت
مهاجرت
قوميت
ميزان ديدن داري
ميزان استفاده از رسانه
ميزان گرايش به اعتياد

چكيده:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل اجتماعي گرايش به اعتياد در بين معتادان شهرستان كاشان در سال 1393 ميباشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه معتادان شهرستان كاشان است. براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است، كه بر اساس آن تعداد 111 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه كه براي سنجش متغيرهاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته از مقياس پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده است.
اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از مديران مراكز ترك اعتياد كاشان مورد تاييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد. در اين پژوهش جهت بررسي داده هاي آماري از نر م افزار 20 SPSSاستفاده شده است. براي تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به فرضيه هاي اين پژوهش از رگرسيون چند متغيره و ضريب تعيين استفاده شده است.
بنابراين به منظور اندازه گيري قابليت اعتماد كه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد، كه براي سوالات اعتياد عدد 762/0 درصد بدست آمد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي وآزمون تي مستقل استفاده كرديم، كه ضمن تعيين وجود يا عدم تفاوت رابطه بين دو متغير، شدت رابطه بين دو متغير را نيز نشان ميدهد.
در اين تحقيق نتايج زير حاصل شد: ميزان دينداري بر ميزان گرايش بر اعتياد موثر ميباشد. ميزان استفاده از رسانه بر ميزان گرايش بر اعتياد موثر ميباشد. ميزان تحصيلات بر ميزان گرايش به اعتياد تاثير دارد.برچسب ها : اعتياد , اعتياد زنان , تاهل , تحصيلات , تحقيق , جامعه شناختي , دارو , دانلود , دوران بلوغ , علوم اجتماعي , فرهنگ , قوميت , محل سكونت , معتاد , معتادان , مهاجرت , مواد مخدر , ميل جنسي , پايان نامه , پژوهش ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:19 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

تعداد صفحات:111
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
بخش اول – رضايت جنسي
مقدمه
رضايت جنسي مطلوب
تكنيك
رضايت روابط زناشويي در ازدواج
تعريف تعرض جنسي
تعريف عام رضايت
تعريف خاص رضايت (تماس جنسي)
جلب رضايت جنسي همسر
بقاي رابطه
رابطه رضايت زناشويي و رضايت جنسي
دلبستگي آري، وابستگي هرگز
ازدواج نكرده‌ها بخوانند
اطلاعات لازم در مورد رضايت جنسي و ارگاسم خانم ها
ده عامل موثر در كاهش رضايت جنسي زنان و مردان
رضايت جنسي در مردان و زنان چگونه است؟
شاخص‌هاي رضايت جنسي در مردان و زنان
چه كساني بيشتر به رضايت جنسي ميرسند؟
جلب رضايت جنسي همسر
جلب رضايت جنسي در بقاي رابطه
راهكار‌هايي براي رضايت جنسي
شكستن عادت‌هاي روتين
با شريك جنسي خود صحبت كنيد
ورزش و تغيير وضعيت ظاهري
رضايت جنسي و ناتواني جنسي در زنان
علائم و نشانه ها
علل
چه زمان بايد به پزشك مراجعه كرد؟
غربالگري و تشخيص
درمان
درمان هاي غير دارويي براي ناتواني جنسي در زنان
درمان هاي دارويي براي ناتواني جنسي در زنان
درمان هاي در حال پديدار شدن
مهارت هاي كنار آمدني
بخش دوم – رضايت زناشويي
رضايت زناشويي
خوشبختي در زندگي زناشويي و رضايت زناشويي
خوشبختي در زندگي زناشويي و رضايت زناشويي
خانواده – رضايت زناشويي
خشنودي در خانواده و عوامل موثر در آن
ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن
بهداشت رواني يا رضايت زناشويي
تعريف سازمان جهاني
اهميت رضايت زناشويي
رضايت زناشويي در پرتو پاي بندي به آموزه هاي ديني
دين باوري و رضايت زناشويي
امنيت رواني و رضايت زناشويي، در پرتو ياد خدا
آثار شكرگزاري بر رضايت زناشويي
توكل و رضايت زناشويي
رضايت زناشويي در نظام خانواده
تعريف رضايت
پيدايش رضايت
ابعاد رضايت
عوامل موثر در رضايت زناشويي
رضايت از زندگي زناشويي
عوامل موثر در رضايت مندي زناشويي
پيشينه پژوهش
پژوهش هاي خارجي
پژوهش هاي داخلي
فصل سوم
روش تحقيق
روش پژوهش
جامعه آماري
حجم نمونه و نمونه گيري
ابزار اندازه گيري پژوهش
اعتبار و روايي اندازه گيري
تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه
تعيين پايايي ( قابليت اعتماد) پرسشنامه
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
مقدمه
توصيف داده ها
تحليل داده ها
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
هدف
فرضيات پژوهش
بيان يافته ها و نتيجه
نتايج استنباطي (نقد و بررسي فرضيات)
منابع
منابع فارسي
منابع خارجي
پيوست ها : پرسشنامه
خروجي نرم افزار SPSS

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور كاشان ميباشد. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان كاشان ميباشد.
براي بدست آوردن حجم نمونه در تحقيق حاضر از فرمول كوكران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعيين شد و سپس با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي (تصادفي ساده) جمع آوري اطلاعات به صورت فيزيكي صورت گرفت.
در تحقيق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه رضايت جنسي هادسون و پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از مديران و كاركنان شركت هاي مختلف مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد. بنابراين بمنظور اندازه گيري قابليت اعتماد كه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاي بدست آمده در اين مطالعه براي متغير رضايت جنسي 849/0 بوده است. همچنين براي متغير رضايت زناشويي 942/0 ميباشد. در پژوهش حاضر جهت بررسي داد ه هاي آماري از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد مولفه رضايت جنسي بر مولفه هاي تحريف آرماني زندگي زناشويي، رضايت زناشويي (خرده مقياس)، مسائل شخصيتي زندگي، ميزان ارتباط، ميزان حل تعارض زندگي، ميزان مديريت مالي زندگي، فعاليت هاي اوقات فراغت زندگي،‌ روابط جنسي زندگي،‌ رابطه با فاميل و دوستان زندگي، نقش هاي مساوات طلبانه زندگي و جهت گيري مذهبي زندگي تاثير معنا داري دارد. تنها مولفه رضايت جنسي بر فرزندان و فرزندپروري زندگي زناشويي رابطه معكوس دارد.

مقدمه:
رضايت از زندگي زناشويي به عوامل متعددي وابسته است كه يكي از مهم ترين اين عوامل، ميتواند داشتن روابط جنسي سالم و خوشايند باشد. با اين حال اطلاعات پايه در اين زمينه در جامعه ايران بسيار اندك است. پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط رضايت جنسي و رضايت از زندگي زناشويي انجام گرفته است. فعاليت هاي جنسي در انسان علاوه بر غريزي بودن براي وي بسيار حياتي بوده و با گذشت زمان مفاهيم مذهبي، عرفاني، تاريخي را نيز با خود همراه نموده است.
يانگ در اين زمينه بيان ميدارد كه ميزان خرسندي از روابط جنسي و توانايي فرد در ايجاد لذت دو طرفه را رضايت جنسي مينامند. استحكام روابط زناشويي بدون داشتن روابط جنسي رضايت بخش به خطر مي افتد؛ لذت جنسي از مهم ترين لذت هايي است كه يك فرد در طول عمر خود از آن بهره مند مي شود و اين لذت است كه سختي هاي زندگي و مشكلات بين زوجين را قابل تحمل مينمايد. رضايت جنسي، يعني فرد درباره ماهيت و مسائل جنسي خود فكر كند، از تاثيري كه روي ديگران مي گذارد، آگاه باشد و ابعاد جنسي زندگي خود را به صورت جراتمندانه ابراز نمايد.
رضايت زناشويي برآوردي از ميزان شادكامي و خشنودي موجود در رابطه، ميزان تلاش در جهت موفقيت‌ آميز بودن آن و نيز فراواني تعارضات تجربه‌ شده در رابطه ميباشد.
رضايتمندي زناشويي يكي از مفاهيمي است كه وجود و يا عدم وجود مشكلات زناشويي به كمك آن معرفي ميشود. نارضايتي زناشويي مفهومي است كه با ناسازگاي و تعارض زناشويي رابطه دارد. بدين معني كه با افزايش تعارض در روابط همسران، ناسازگاري افزايش يافته و به دنبال آن نارضايتي بيشتري حاصل ميشود.
در خصوص عوامل مختلفي كه ميتوانند بر رضايت زناشويي تاثير گذار باشند تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است و پژوهشگران به علل مختلفي اشاره كرده اند. يكي از عواملي كه طبق تحقيقات ميتواند بر روي رضايت زناشويي تاثير بگذارد رضايت جنسي زوجين ميباشد.
سينها و ماكرجي معتقدند كه، رضايت زناشويي زماني محقق ميگردد كه وضعيت موجود در رابطه زناشويي با وضعيت مورد انتظار فرد منطبق باشد. سيزر رضايت زناشويي از يك رابطه را، ارزيابي ذهني فرد از آن رابطه ميداند. اسچوماچر مهم ترين عامل در رضايت زناشويي را انطباق بين همسران معرفي ميكند. او معتقد است كه، رضايت زناشويي را انطباق بين وضعيت كنوني و موجود زندگي زناشويي با وضعيت مورد انتظار همسران از زندگي زناشويي تعريف ميكند. كرستوفر و اسپيجر در تحقيق خود گفته اند كه، رضايت جنسي با ميزان بالايي از رضايت زناشويي مرتبط است.
گاتمن، كارني و برادبوري، واتسون و همكاران، عبداله‌زاده، دونلان و همكاران در زمينه تحقيق حاضر، تحقيق هاي زيادي انجام داده اند.برچسب ها : ازدواج , امنيت رواني , اوقات فراغت , بهداشت رواني , جامعه آماري , حجم نمونه , خانواده , خوشبختي , دانلود , درمان , رضايت جنسي , رضايت زناشويي , روانشناسي , سازمان , شريك جنسي , شكرگزاري , فرزندان , فرزندپروري , مديريت مالي , ناتواني جنسي , نمونه گيري , همسر , ورزش , پايان نامه , پزشك , پژوهش ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:19 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه تاثير رسانه بر ميزان سلامت اجتماعي

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات تحقيق
فصل دوم – مباني نظري تحقيق
ادبيات موضوع
تاريخچه تحقيق
پيشينه تحقيق
مباني نظري تحقيق
سلامت اجتماعي
نظريه هاي جامعه شناسي
نظريه هاي روانشناسي
نظريات نوين مبتني بر شناخت درماني
چارچوب نظري
مدل تحليلي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل سوم – روش شناسي
مقدمه
مفاهيم
تعريف نظري سلامت اجتماعي و مولفه هاي آن
روش پژوهش
تكنيك ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
جامعه آماري پژوهش
فرمول و برآورد حجم نمونه
فنون مورد استفاده در تجزيه و تحليل اطلاعات
اعتبار(validity) و پايايي (reliability)
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
تحليل داده ها
اعتبار يابي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج توصيفي تحقيق
نتايج تحليلي تحقيق
پيشنهادات
محدوديت هاي تحقيق
منابع
ضميمه

چكيده:
مفهوم سلامتي در عصر حاضر داراي ابعاد مختلف جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي ميباشد. طرح مفهوم سلامت اجتماعي، در كنار ساير ابعاد سلامتي از جايگاه قابل توجهي برخوردار ميباشد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير رسانه بر سلامت اجتماعي ميباشد كه در اين زمينه جامعه آماري از بين شهروندان بالاي 18 سال شهرستان كاشان انتخاب شده اند. جامعه آماري 200 نفري تحقيق شامل 95 زن و 105 مرد كه به روش نمونه گيري ساده انتخاب شده اند، ميباشد. پژوهش حاضر از نوع پيمايش و با ابزار پرسشنامه ميباشد.
پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق بر مبناي طرح آقاي كييز در بنياد علمي مك آرتور ايالات متحده آمريكا مي باشد كه داراي دو بخش اطلاعات فردي و سوالات پرسشنامه مي باشد. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوايي از نوع صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در سطح مطلوبي مورد تاييد قرار گرفت.
يافته هاي حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده با استفاده از نرم افزار spss نشان داد كه رابطه معناداري بين رسانه و سلامت اجتماعي وجود دارد. همچنين بين سطح تحصيلات و ميزان سلامت اجتماعي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و ميزان سلامت اجتماعي، جنسيت و ميزان سلامت اجتماعي و محل سكونت و ميزان سلامت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.برچسب ها : اطلاعات , تحقيق , جامعه شناسي , دانلود , رسانه , روانشناسي , روش شناسي , سلامت , شناخت درماني , علوم اجتماعي , محل سكونت , پايگاه اقتصادي , پايان نامه , پژوهش ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه بررسي شيوع اختلالات روان شناختي بر اساس آزمون هاي ترسيمي در دا

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت به نقاشي كودكان
كاربرد نتايج تحقيق
اهداف پژوهش
سوالات تحقيق
مفاهيم كليدي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
نقاشي چيست
سير تحول نقاشي در كودك
عوامل موثر بر نقاشي كودك
انگيزه نقاشي
تحليل و تفسير نقاشي براساس معني رمزي عناصر نقاشي
تفسير كلي تست ترسيم آدمك
روش بررسي عواطف بر اساس تست ترسيم آدمك
روش تحليل نقاشي آدمك
جنبه هاي كلي نقاشي
رمز گرايي رنگ ها
جنبه هاي تحليلي نقاشي
نظريات نقاشي
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش شناسي
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه گيري و روش نوشتن نمونه
متغيرها
ابزار پژوهش
روش اجراي پژوهش
تجزيه و تحليل داده هاي آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
توصيف داده ها
تحليل داده ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و ارائه راهكارها و پيشنهادات
مقدمه
آزمون فرضيات
فرضيه اصلي پژوهش
فرضيات فرعي پژوهش
پيشنهادات
پيشنهادات براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي پژوهش
منابع

مقدمه:
نقاشي كودكان يك پيام است آن چه را كه او نمي تواند به لفظ در آورد به ما انتقال ميدهد. بررسي و درك (زبان) نقاشي، اطلاعات ارزنده اي در اختيار والدين، مربيان، روانشناسان و همه كساني ميگذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند. اكتشافات نظام دار اين قلمرو به آخرين دهه هاي قرن گذشته باز ميگردد و بر قوانيني متكي است كه خط شناسي نيز از آنها سود جسته است. همچنين ديدگاه روان تحليل گري بر اساس بررسي گسترده معاني نمادهايي كه در خواب ديده ها، اسطوره، افسانه ها و در زندگي باز يافته ميشوند به غناي آن در قرن حاضر كمك كرده است.
كودك همهي مسائل زندگي خود را به واسطه نقاشي به تجزيه در مي آورد. خود را مي آزمايد و (من) خويشتن را بنا مي كند. خطوط ترسيمي، انعكاسي از دنياي هيجاني او هستند و نقاشي به تنهايي به منزله ي جهاني است كه به موازات افزايش هشياري و دگرگوني هاي كودك، متحول ميگردد.
كودكان با استفاده از شيوه هاي متفاوت، تصوير خود را از جهان ترسيم ميكنند. بين فعاليت هاي كودك، نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي تاثير مي پذيرد و به همين دليل، به مقياس وسيع در تشخيص رواني و روان درمانگري به كار گرفته ميشود. كودك با محتواي ترسيمي و نيز با سبك ترسيمي خود، سازماندهي مشخصي را منعكس ميكند. انتخاب رنگ ها، سازماندهي صفحه كاغذ، انواع محدود سازي هاي موضوع مورد تجسم، در حكم ابعاد صوري هستند كه بر اساس تحليل نقاشي به منزله يك فعاليت بياني، ميتوان به مفهوم آن ها دست يافت. ارزش بياني نقاشي، مانند ارزش خط و حركات طبيعي معنا دار، مورد قبول همه مولفان است و توليدات رسمي وسيعا بعنوان يك وسيله تشخيص به كار گرفته ميشوند (پيشين). روانشناسان، به اتكاي ويژگي هاي صوري نقاشي ها و محتواي آنها و نيز بر اساس بيانات لفظي كودكان و باز خوردي كه از خود نشان ميدهند، به مواد و مصالحي بسيار غني دست مي يابند.
از زمان اشاعه فرافكن، يعني از دهه 1940، بررسي هاي وسيعي به منظور يافتن روش هايي براي تشخيص ويژگي هاي مرضي انجام پذيرفته اند. كودكان، عواطف خود را در نقاشي هايشان فرافكني ميكنند و تفسير آن چه بدين صورت انعكاس مي يابد، راهي براي سنجش شخصيت است.
چرا كه كودك با بيان مستقيم حالات عاطفي و شناختي خود، جلوه هايي از شخصيت خود را آشكار ميكند. امروزه استفاده از نتايج اين فعاليت به پيشرفت هاي تشخيصي قابل ملاحظه اي منتهي شده است.
مك هوور و آبرهام از آزمون ترسيم آدمك براي ايجاد موقعيت فرافكني سود مي جويند. طبق فرضيه بنيادي آن ها، در آزمون ترسيم آدمك، كودك تصويري را كه از خود دارد فرافكني ميكند و تكميل اين ترسيم نخستين، با به ثمر رساندن ترسيم يك شخص از جنس مخالف، موجب ميشود كه چگونگي روابط كودك با تصوير خود و تصويري كه از اطرافيان خود دارد، مشخص شود.
كرمن، بر اساس دستورالعمل ترسيم يك منظومه خانوادگي كوشش ميكند تات چگونگي مسائل ارتباطي را روشن سازد وي پيشنهاد ميكند، با استفاده از يك مصاحبه نيمه رهنمودي، معناي رمزهاي محتواي نقاشي، با روشي كه مشابه روش تست هاي فرافكن موضوعي است، تفسير شود.برچسب ها : اختلالات , اكتشافات , تجزيه و تحليل اطلاعات , جامعه آماري , دانش آموزان , دانلود , رنگ , روانشناسي , روش تحقيق , روش شناسي , مربيان , نقاشي , نقاشي كودكان , نمونه گيري , والدين , پايان نامه ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه تغيير جنسيت از ديدگاه حقوق ايران

تعداد صفحات:24
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلي
اهداف جزيي
مفهوم تغيير جنسيت ؟
افراد خواهان تغيير جنسيت
دليل فقيهان شيعه بر قبول تغيير جنسيت
تغيير جنسيت از منظر حقوق ايران
اولين تغيير جنسيت در ايران
تاثير تغيير جنسيت بر زندگي فردي و اجتماعي؟
تسهيلات دولتي براي تغيير جنسيت
ايران رتبه دوم تغيير جنسيت
تغيير جنسيت از ديدگاه ديني و حقوقي
چرا تغيير جنسيت؟

چكيده:
يكي از مباحث نوظهور كه علوم مختلفي چون پزشكي، روان‏شناسي، جامعه‌شناسي و حقوق را از زوايايي به خود مشغول كرده است، تغيير جنسيت مي­ باشد. در آثار فقهي و حقوقي، احكام و تكاليف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسيتي يعني اشخاص خنثي و ممسوح به تفصيل بيان شده است، اما با رهيافت­ هاي جديد دانش روان‏پزشكي، نوع ديگري از اختلال جنسيتي به نام روان دگر جنسي مكشوف گرديده كه با ويژگي­ هاي منحصر به فرد از دو دسته پيش‏گفته متمايز ميشود و در واقع تغيير جنسيت به معني دقيق كلمه در خصوص دسته اخير مصداق مي­ يابد. بسياري از فقها و حقوقدانان معاصر، تغيير جنسيت را مجاز مي­ دانند، اما آثار و پيامدهاي حقوقي مساله را به‌خصوص بر روابط زوجين به خوبي تبيين نكرده‏اند. اين مقاله بر آن است كه با بهره­ گيري از منابع معتبر فقهي و حقوقي، دلايل مشروعيت تغيير جنسيت و آثار آن را در نظام حقوقي خانواده، مانند تاثير بر نكاح سابق، مهر، عده، سرپرستي كودكان و ارث تبيين كند. در پايان، اين مساله مورد تاكيد قرار گرفته است كه اشخاصي كه با جهل به تغيير جنسيت طرف مقابل با وي ازدواج ‏كنند، اين حق را دارند كه از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند.برچسب ها : تسهيلات , تغيير جنسيت , جامعه شناسي , حقوق , دانلود , دولت , ديدگاه ديني , روان شناسي , روان پزشكي , پروژه , پزشكي ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه بررسي مسئوليت كيفري بيماران اعصاب و روان در حقوق كيفري با حقوق تطبي

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
گفتار اول – بيماري هاي رواني و جنون
تقسيم بندي بيماري هاي رواني
بيماري هاي خلقي
بيماري افسردگي
بيماري اختلال دوقطبي
بيماري هاي اضطرابي
اختلال هول (پانيك)
هراس هاي بيمارگوني (فوبيا)
اختلال وسواسي – اجباري
اختلال فشار رواني پس از آسيب (PTSD)
اختلال اضطرابي فراگير
اختلالات روان پريشانه (سايكوز)
اسكيزوفرني
عاطفه گسيختگي(اسكيزوافكتيو)
اختلال هذياني
اختلال روانپريشي گذرا
اختلالات شبه جسمي
اختلال جسماني كردن
اختلال تبديلي
خودبيمارانگاري
اختلال بدريختي بدن
اختلال درد
اختلالات جنسي
روان‌گسيختگى
روان‌پريشي افسردگى – سرخوشى
سوءظن شديد و هذيان‌گويي
روان‌نژندى
اختلال‌هاى شخصيتي
گفتار دوم – بيماري آلزايمر (Alzheimer’s disease)
علايم باليني بيماري چيست؟
فراموشي
مشكلات تكلم و بيان
مشكل خواندن و نوشتن
اشكال در محاسبه
ضعف تصميم گيري
عدم اشراف به زمان و مكان
عدم تشخيص اطرافيان
از دست دادن علاقه و لذت
افكار هذياني
مشكلات جنسي
كاهش هماهنگي در حركات اندامها
تغييرات شخصيتي
گفتار سوم – افسردگي
علايم بيماري افسردگي
گفتار چهارم – مصرف مواد مخدر
انواع مواد
مخدرها Narcotics ترياك و مشتقات آن
محرك ها Stimulant
توهم زا Hallocinogens
خواب آورها
علت روي آوردن به مواد مخدر
اثر مخدرها در كوتاه مدت
مصرف طولاني مخدرها
انواع محرك ها
كوكائين
آمفتامين ها
تاثير دارو
نشانه هاي سوء مصرف
توهم زاها
ال – اس – دي – (ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد)
شيشه
گفتار پنجم – بيماري اعتياد به الكل
گفتار ششم – جنون در قانون مدني
مجنون دائمي(اطباقي)
مجنون ادواري
اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني
اهليت
اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري)
جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي
اعمال مجنون ادواري در مال آينده
گفتار هفتم – بيماري هاي اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئوليت كيفري
شروط تحقق جنون رافع مسئوليت كيفري
جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از دادرسي
جنون پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و قبل از دادرسي
جنون در حين اجراي مجازات
تلازم جنون با جرم
حالت‌هاي نزديك به جنون
ضوابط قانوني حاكم بيماري هاي رواني
اسكيزوفرنيا
اختلال هذياني
اختلالات خلقي با تظاهرات روان پريشي
جنون در اثر صرع
جنون پس از زايمان
جنون ناشي از سوء مصرف داروهاي روان گردان، مواد مخدر و الكل
انواع مهم هذيان ها
هذيان آسيب و آزار
هذيان گناه و تقصير
هذيان فنا
هذيان نفوذپذيري
هذيان بزرگ منشي
هذيان اشارات يا كنايات
هذيان انهدام جسماني
توهمات
جنون در حقوق انگلستان
گفتار هشتم – مطالعه تطبيقي عدم مسئوليت كيفري بيماران رواني در هشت كشور اروپايي
مقدمه تحليلي
مقررات فرانسه
مقررات انگلستان
مقررات دانمارك
مقررات اسپانيا
مقررات ايتاليا
مقررات هلند
گفتارنهم – نتيجه گيري
پي نوشت
منابع

چكيده:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگي شديد به هم دارند لذا بيماري در هر كدام، ديگري را نيز تحت تاثير قرار ميدهد عوارض و علائم بيماري جسمي معمولاً با چشم قابل ديدن و يا با حواس پنجگانه قابل درك ميباشند اما علائم بيماري رواني معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پيدا ميكند و در اوايل بيماري يك حس و حالت هاي مبهمي است كه فرد به راحتي آن را درك نميكند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است. به طوري كه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئوليت كيفري است. در اين نوشتار مفهوم بيماري هاي اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به تاثير آن در احراز مسئوليت كيفري و فرآيند دادرسي و در حقوق تطبيقي بررسي خواهد شد. همچنين ضمن بررسي بيماري هاي رواني كه ممكن است گاهي به اشتباه جنون تلقي شوند نگاهي گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نيز خواهيم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر ميدارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است» و در مورد نحوه‌ احراز جنون مي توان گفت كه: جنون اماره‌ قانوني نيست و لذا نيازمند اثبات است. اما تشخيص آن امري ماهوي و در اختيار دادگاه است. علي رغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانوني استعلام ميكند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسي داشته و براي دادگاه لازم الاتباع نيست.برچسب ها : آلزايمر , آمفتامين , اختلال , اختلال هول , اسكيزوفرنيا , اسكيزوافكتيو , اسكيزوفرني , اضطراب , افسردگى , افسردگي , بيماران اعصاب و روان , تصميم گيري , جسم و روان , حقوق , حقوق كيفري , دانلود , سايكوز , سرخوشى , عاطفه گسيختگي , فشار رواني , فوبيا , قانون , مسئوليت كيفري , مشكلات جنسي , مصرف مواد مخدر , هذيان گويي , هذيان , پانيك , پروژه , پزشك قانوني ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:17 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود گزارش كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو

تعداد صفحات:48
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي در نمايندگي مجاز ايران خودرو شبان گستر
سخن كارآموز
مقدمه
فصل اول – معرفي محل كارآموزي
شرح مختصري از ايران خودرو
معرفي نمايندگي
آشنايي با نمايندگي ايران خودرو
تعمير گاه
نمايشگاه ايران خودرو
پاركينگ
كارواش
قسمت هاي اداري
مدير عامل
مديران
بخش هاي نمايندگي
بخش فروش محصولات
بخش خدمات پس از فروش مشتريان
گارانتي
كارت طلايي
برنامه هاي توسعه شبكه
توسعه شبكه براي خودروهاي جديد
نمودار سازماني نمايندگي شبان گستر
منشور اخلاقي كاركنان نمايندگي مجاز شبان گستر
فصل دوم – فعاليت هاي واگذارشده به كارآموز
خدمات فني تعميرگاهي
تامين قطعات يدكي
خدمات فروش
فصل سوم – عناوين مربوط به شرح تفصيلي آموخته ها
آموزش
پذيرش خودرو
تعمير و رفع عيب خودرو
ترخيص خودروي تعمير شده
فصل چهارم – گزارشات
گزارش هفتگي
گزارش ماهانه
ارزيابي

مقدمه:
ما در دنيايي بسيار پيچيده و پويا زندگي ميكنيم كه دو ويژگي عمده دارد. منابع محدود و نيازهاي نامحدود در امكانات و عدم محدوديت نيازها و خواسته هاي بشري است كه توجه روز افزون به بهره وري را باعث شده از يك سو، جمعيت رو به ازدياد، گستره نيازهاي بشري را سر تصاعدي داده و از سويي ديگر، منابع كاهنده، براي دهان هايي كه هر لحظه به جهان گشوده ميشوند، جز از آينده نه چندان اميد بخش دارند. در چنين شرايط عقل ايجاب ميكند كه نيك انديشان، دورنگران و آينده سازان جامعه، اولاً خود تصويري روشن از واقعيت به دست آورند و ثانياً راه چاره هاي مناسبي براي بقا در چنين دنيايي پر تحول و پر شتابي بينديشد لزوم موجوديت در جهاني اين چنين پيچيده و سرشار از رقابت، بهره گيري از الگوهاي نوين مديريتي است كه تفكر خلاق و نگرش تغيير پذيري را تعميم دهند و با بكارگيري توانايي هاي ذهني، بينشي و احساسي، در پي ايجاد افكار نو و مفاهيم جديد باشند. در نهايت نيز ايده هاي نوين را در بستر واقعيت پياده سازند و كاربرد عملي بخشند در چنين حالتي است كه ميتوان ضريب بقا را با كيفيتي برتر افزايش داد. امروز ديگر نميتوان با تمسك به روشهاي سنتي و رويدادهاي قديمي و كهنه در دنيايي كه به سرعت در حال حركت است، با كيفيت خوب، ادامه حيات دارد اگر تاكنون بخشي از ميراث فرهنگي و در وجدان جمعي مردم ما را بي توجهي به كار و تلاش و فردي و ارزش گذاري در نقش شانسي و تصادف در جهت دهي به زندگي تشكيل ميداده است تا هم اكنون وقت آن رسيده كه با القاء، تلقين و تربيت برنامه ريزي شده، ارتباط بين تلاش و بهره مندي از موهبت هاي مادي و معنوي، پر رنگ شود. اين تلاش نيز بايد تلاشي علمي و آگاهانه باشد و گرنه به صرف بيهوده وقت، يعني با ارزش ترين سرمايه اي كه در اختيار جامعه قرار دارد، منجر خواهد شد. بهره گيري از اين منبع تجديد ناشدني، كه قابليت ذخيره شدن را نيز ندارد، نهايت دقت و باريك بيني را ميطلبد. همواره نميتوان از نيروي كار انتظار داشت كه بيشتر و تندتر كار كند. در اين جا لازم است كه به بهينه سازي روشها و اصلاح شيوه هاي كاري اقدام شود تا با صرف زمان كمتر ستاده هاي مناسب تر و مفيدتر، عايد گردد. امروز جهانيان سخن، كسي را مي شنوند كه ارزش شنيدن را داشته باشد كالاي كسي را مي طلبند كه ارزش داشتن را داشته باشد و خلاصه، آني مي ماند كه ارزش بودن را داشته باشد براي تنفس در جوي اين چنين، مديران ما ناچارند به جز علم و آگاهي مجهز شوند و در چهارچوب امكانات تركيب معقولي از عوامل كار (نيروي انساني، مواد، تسهيلات و زمان) را تدارك بينند و با توجه به آخرين پيشرفتي هماهنگي ها لازم را در استفاده موثر از عوامل مزبور به عمل بياورند. سازماني پويا و پاياست كه هدف هاي خود را با شرايط و نيازهاي محيطي تطبيق دهد و انعطاف لازم را براي تغيير در ساختار دروني خود كه با تغييرات محيطي سازگار باشد، نشان دهند و مسئوليت هاي اجتماعي خود را با كيفيتي برتر انجام دهد.
كارآموزي يك نوع نظام آموزشي است كه در آن به كارآموزان با توجه به مهارت‌هاي مورد نيازشان، آموزش داده ميشود. دوره‌هاي كارآموزي شامل مشاغل صنعتي و يا آموزش به افرادي كه به دنبال مجوز براي فعاليت در يك حرفه هستند، ميشود. كارآموزان، مهارت‌هاي مورد نياز در پيشه خود را در دوره‌هاي كارآموزي مي آموزند. معمولا بيشتر آموزش‌هاي دوره كارآموزي، در حين كار براي يك كارفرما كه آموزش كارآموز را برعهده دارد انجام ميگيرد؛ در عوض آن، كارآموزان نيز پس از كسب مهارت‌هاي لازم، براي مدت معيني كه بر روي آن با كارفرما به توافق رسيده‌اند، كار خود را در محل، ادامه ميدهند. بمنظور پيشرفت بيشتر در دوره‌ها، آموزش‌هاي نظري نيز در آنها گنجانده ميشوند كه به شكل رسمي در دوره‌هاي ۴ الي ۶ ساله، در محل كار و همچنين در آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي يا دانشگاه‌ها، در حاليكه همزمان زير نظر كارفرما هستند، انجام ميگيرد.
به منظور ساماندهي امور و خدمات دهي مطلوب معمولاً در هر نمايندگي، قسمت هاي مختلف به فراخور نوع فعاليت با شرح وظايف تعريف شده، مشخص گرديده كه در نمايندگي محل كارآموزي اينجانب نيز اين امر رعايت شده است. اين نمايندگي شامل دو بخش اصلي ذيل ميباشد بخش فروش محصولات توليدي شركت ايران خودرو عرضه شده در سبد فروش كارخانه. خدمات پس از فروش مشترياني كه از محصولات ايران خودرو استفاده مينمايند.
بخش فروش محصولات : دراين بخش متقاضي خريد محصولات ايرن خودرو به دو صورت ميتواند عمليات خريد خودروي خود را انجام دهد شخص متقاضي با مراجعه به سايت اينترنتي شركت ايران خودرو، باتوجه به محصولات عرضه شده در سبد فروش شركت و نحوه فروش اعم از پيش فروش، تحويل فوري يا فروش اقساطي، خودروي خود را انتخاب كرده و سپس نمايندگي مورد نظر خود براي دريافت خودرو را تعيين مينمايد . در حالتي ديگر شخص متقاضي با مراجعه به نمايندگي و ارائه مدارك مورد نياز، توسط كاربر بخش فروش نمايندگي ثبت نام شده و ساير مراحل براساس دستورالعمل هاي موجود شركت طي ميشود. در هر نمايندگي فردي بعنوان كارگزار وجود دارد كه وظيفه انجام امور اداري از جمله تبادل اسناد و مدارك في مابين نمايندگي و شركت اصلي را برعهده دارد و يكي از پرسنل نمايندگي محسوب ميشود.برچسب ها : آموزش , ارزيابي , تامين قطعات , تعمير گاه , خدمات فروش , خدمات فني , دانلود , شبكه , فروش محصولات , كارت طلايي , مدير عامل , مشتريان , منشور اخلاقي , نمايشگاه , نمايندگي ايران خودرو , نمودار سازماني , پاركينگ , پذيرش خودرو , كارواش , كاركنان , گارانتي , گزارش كارآموزي ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:17 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود گزارش كارآموزي روابط عمومي در بنياد شهيد

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي در بنياد شهيد
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
جايگاه روابط عمومي در ايران
بنياد شهيد
معرفي محل كارآموزي
اساسنامه
قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي
‌فصل اول: كليات
‌فصل دوم: اهداف و وظايف
‌فصل سوم: اموال، دارايي ها و منابع مالي
‌فصل چهارم: اركان
‌فصل پنجم: امور مالي و اداري
فرمان امام خميني (قدس سره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي ساختار سازمان بنياد
ساختار سازمان بنياد
وظايف
بخش پژوهش و تبليغات
جايگاه روابط عمومي در بنياد
شرح وظايف روابط عمومي در بنياد
وظايف روابط عمومى
پيام امام خميني (ره) مبني بر تاسيس بنياد شهيد
تاريخچه
اهداف بنياد
سياست ها و خط مشي هاي اساسي
خدمات ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران
اصول و سياست هاي كاري روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران سراسر كشور
اهداف و وظايف بنياد شهيد
ساختار و تشكيلات
سازمان‌ها و تشكيلات وابسته
آمار ايثارگران تحت تكفل سازمان
ضمائم
تصاوير
منابع

مقدمه:
بي شك روابط عمومى، مانند ساير رشته هاى علوم انساني مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در كشور ها، نتوانسته در آن تاثيرى داشته باشد. حتى كشور در حال توسعه ما نيز چنين وضعى دارد. مشكلات و ناكارآيي ادارى در كشور ما پديده نو و جديدى نيست و سالهاست كه شركت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ريزى ميكنند، هر چند تاكنون اقداماتى نيز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعيتي كه جامعه متحول ما رو به سوى تكامل دارد و مدنيت را جست وجو ميكند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ايجاد بستر هاى مشاركت ذهني و عيني نقش نهادى و بنيادى دارد، زيرا جنس و ماهيت مجموعه وظايف و فعاليتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلي) است. امر مشاركت با مقوله اطلاع رساني كه از مهم ترين رويكردهاى روابط عمومى است آغاز ميشود و بسيارى ديگر از كارهاى اجراى تحقق مشاركت از جمله تمهيدات ترغيبى، همان امور رايج كاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نيست كه ارتباطات مردم با شركت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، كه با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود كه شركت هاى ما واقعاً به چه رويه و رويكردى براى تعامل با مردم نياز دارد؟ يكى از عواملى كه در سرنوشت هر گروه و فرد اهميت و ارزش دارد و آن ها را براى رسيدن به هدفشان يارى مى دهد، كيفيت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است كه با آن سر و كار دارند. همچنين، نقش عمده روابط عمومى، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومى به واقعيت در شركت هاست. توانايي شناخت و اقدام آگاهانه، كاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزايش داده و منجربه تحرك و كارايي آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترين عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبديل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظايف آن ها، آن مهم را پشتيباني خواهد كرد. در نتيجه آمار سازنده و مرتبط با شرايط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفيد، مستقر و شكل موثرى گسترش يافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستيابي به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسيع تر، وظايف آن ها سنگين تر و پيچيده تر ميشود، اين روند فعاليت گوناگون آن ها را متحول كرده و ميان مردم و دولت و نيز اركان دولتي روابط نزديكتر برقرار ميشود. با توجه به وظايف كلى روابط عمومى در حقيقت ميتواند، در حكم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولي ايفا كند. آن ها ميتوانند، با تنظيم برنامه دقيق به سوال ها و شك ها و ترديد ها پاسخ بدهند.
در ايران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتي زودتر از موسسات خصوصى ايجاد شد اما موانع كار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بيشتر از موانع ماموران موسسات غير دولتى است. به همين خاطر روابط عمومى هاى دولتى بايد توجه داشته باشند، مردم براحتي و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقينات و تفاسير آنان را نخواهند داشت. البته اين ديرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلكه در اكثر كشور ها عموميت دارد، آن ها ناچارند با توجه به اين امر مهم برنامه و فعاليت هاى خود را تنظيم كنند.
متصديان روابط عمومى، بايد داراى معلومات وسيعى بوده و از استدلال و كيفيت منطق و تشكيلات مخالف و موافق شركت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظيم كنند و فعاليت مخالفان را كم اثر كرده و پيام شركت خود را به گوش آن ها و اكثر مردم برسانند.برچسب ها : اساسنامه , اموال , امور ايثارگران , انقلاب اسلامي , بنياد شهيد , تبليغات , تشكيلات , دارايي , دانلود , دستگاه هاى دولتى , روابط عمومي , سازمان , سياست , عصر ارتباطات , منابع مالي , موسسات خصوصى , پژوهش , گزارش كارآموزي ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:16 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود گزارش كارآموزي در شركت آب و فاضلاب

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گزارش كارآموزي شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
روابط عمومي
اشاره
مقدمه
تاريخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ايران
كتاب شناسى روابط عمومى
روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى
عوامل روابط عمومى موثر در كشور
انجمن روابط عمومى در ايران
آينده روابط عمومى
روابط عمومي و مديريت تغيير
تاريخچه شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
چشم انداز شركت
اهداف
مفهــوم چشم انداز سازمانـي
لـــزوم و اهميت چشم انــداز
ضرورت تغيير فرهنگ سازماني
منشور اخلاقي
ساختار سازماني شركت آب و فاضلاب كاشان
اطلاعات تماس
خدمات الكترونيك
شرح وظايف روابط عمومي شركت آب كاشان
شرح وظايف كلي روابط عمومي
وظايف روابط عمومى
اصول روابط عمومى
ارتباط كاربردى روابط عمومى با وسايل ارتباط جمعى
نظرسنجي در شركت آب
نظرسنجي مراجعين
تحقيقات و پژوهش
قوانين و مقررات
بخشنامه ها
قوانين
آيين نامه ها
دستورالعمل
پيگيري شكايات
تصاوير
منابع و مراجع

مقدمه:
روابط عمومي فعاليتي است ممتد، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن، افراد و سازمان ها ميكوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن ها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر، قلب تپنده، دست اجرا، پاي پيشرفت، گوش شنوا، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا ميكند.
فعاليتي كه روابط عمومي انجام ميدهد در يك كلمه ارتباط از ديدگاه نظري علم از جنبه عملي و اجرايي خود فن و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي هنر است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.
روابط عمومي در حقيقت شبكه هوشيار، بانك اطلاعات، مغز متفكر سازمان و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلت هايي چون قانون مداري، نظم، شجاعت، ابراز عقيده، تحمل شنيدن آراي مخالفان، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه نمايد.
روابط عمومي اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعي، مشاور و كاركرد ارتباطي مديريت است كه؛ از اين جهت يكي از اصلي ترين اركان براي پايه گذاري يك روابط عمومي كارآمد و مسئوليت پذير در دستگاه اين است كه زير نظر بالاترين مقام دستگاه و سازمان انجام وظيفه نمايد.
بي ترديد، هر نگرشي گوياي اهداف و شيوه‌هايي است كه نحوه رسيدن به آن ها را مشخص ميكند. بررسي نگرش هاي عمده به روابط عمومي مشخص كرد كه شامل مسير و هدف مستند: منظور از مسير كار روابط عمومي تاكتيك هايي است كه روابط عمومي براي رسيدن به اهداف خود انتخاب ميكند پس هدف مشخص كننده افق‌ها و ارزش هايي است كه روابط عمومي در پيام ها و برنامه‌هاي خود منظور ميكند و در حقيقت به اختصار ميتوان گفت هدف روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان از سوي ديگر ميباشد كه باعث ايجاد ارتباطي تعاملي و دوسويه، مشاركتي و پيچيده است كه بطور بالقوه به ايجاد حس اشتراك كمك ميكند پس متخصصان روابط عمومي كه نقش هماهنگ كننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بيرون را ايفا ميكنند از دانش مهارت‌هاي ارتباطي، روانشناسي، روانشناسي جامعه، جامعه‌شناسي، سياست، اقتصاد، اصول مديريت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جايگاه ويژه خود بر عواملي چون تشخيص بازار جديد، شناخت توليدات جديد روشهاي نوين بطور كامل مشرف شوند تا هنگامي كه سازمان در معرض هجوم مشكلات قرار ميگيرد بتوانند وضعيت فعلي را حفظ نموده و براي جلوگيري از انزواي اجرايي كه دير يا زود متوجه هر سازماني است كمك شاياني نمايند پس يكي ديگر از وظايف بس مهم و غيرقابل انكار هر متخصص روابط عمومي يك سازمان همان گونه كه در بيانيه انجمن روابط عمومي آمريكا آمده است كه بالاترين ارزش روابط عمومي در پيش‌بيني مسائل و شكل بخشيدن به رويدادهاي آينده است نه در روايت گري و گزارش آن چه اتفاق مي افتد يا مقابله با آن چه كه پيش مي آيد.برچسب ها : آب و فاضلاب , آيين نامه , اصول مديريت , اطلاعات تماس , اقتصاد , انقلاب اسلامى , بانك اطلاعات , جامعه شناسي , خدمات الكترونيك , خلاقانه , دانش مهارت هاي ارتباطي , دانلود , درون سازمان , روابط عمومي , روانشناسي , سازمان , سياست , علم اخلاق , فرهنگ سازماني , فلسفه , قانون مداري , قوانين , مديريت , مقررات , منشور اخلاقي , وسايل ارتباط جمعى , پشتيباني , كاراموزي ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 15:54 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0