بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پايان نامه تاثير تكنولوژي آموزشي بر فرآيند ياددهي- يادگيري دروس علوم اجتم

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
هدف كلي
سوالات و پرسش هاي مطالعاتي تحقيق
تعاريف عملياتي
رايانه ها
مدل ها
برش ها
ماكت ها
مولاژها
نمونه ها
چارت ها
رسانه هاي آموزشي نورتاب ساكن و متحرك
تعريف اسلايد
تابلوها
مواد آموزشي سه بعدي
فصل دوم چهارچوب نظري تحقيق
مقدمه
يك تكنولوژي و فرهنگ
نرم افزارها (رسانه هاي سبك)
سخت افزارها (رسانه هاي سنگين)
فوايد كاربرد تكنولوژي آموزشي
ضرورت كاربرد تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و درس
موانع كاربرد تكنولوژي آموزشي در امر برنامه درسي
تكنولوژي آموزشي و آخرين تحولات
رسانه هاي ديداري – شنيداري اختياري و ضروري
موارد استفاده و كاربرد رسانه هاي ديداري – شنيداري
تاثير تكنولوژي ياددهي – يادگيري
يادگيري و ياددهي
نظام هاي يادگيري
فرآيند ياددهي – يادگيري و عوامل موثر در آن
پيشينه داخلي
پيشينه خارجي
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
شيوه تعيين حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري داده ها
روايي پرسشنامه
سنجش اعتبار (پايايي) پرسشنامه(بازرگان)
روش هاي آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده هاي آماري
مقدمه
آمار توصيفي سوالات پرسشنامه
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري از سوالات پژوهش
تا چه اندازه رسانه هاي ديداري بر فرآيند يادهي – يادگيري موثرند؟
تا چه اندازه رسانه هاي شنيداري بر فرآيند ياددهي – يادگيري موثرند؟
تا چه اندازه رسانه هاي ديداري – شنيداري بر فرآيند ياددهي – يادگيري موثرند؟
تا چه اندازه رسانه هاي چند بعدي در فرآيند ياددهي – يادگيري موثرند؟
به نظر ميرسد رسانه هاي متحرك در فرآيند ياددهي – يادگيري موثرند
به نظر مي رسد برنامه هاي رايانه اي در فرآيند ياددهي – يادگيري موثرند
نتيجه گيري
پيشنهادات
پيشنهادات مبتني بر نتايج
پيشنهادات آتي
محدوديت هاي تحقيق
محدوديت هاي خارج از كنترل محقق
پيوست
منابع
كتاب ها و مقالات
سايت ها

فهرست جداول:
آيااستفاده از عكس و پوستر در تدريس يادگيري را بيشتر ميكند؟
آيااستفاده از انواع چارت ها در تدريس يادگيري را بيشتر ميكند؟
آيا تاثير استفاده از تابلو گچي در تدريس در يادگيري زياد است؟
آيا استفاده از تابلو مغناطيسي ميتواند بر يادگيري تاثير داشته باشد؟
آيا استفاده از كره جغرافيايي در يادگيري تاثيرگذاراست؟
آيا استفاده از ضبط صوت در تدريس و در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از نوارهاي صوتي در يادگيري موثراست؟
آيا برنامه هاي آموزشي تلويزيون در يادگيري موثراست؟
برنامه هاي آموزشي ماهواره در يادگيري موثراست
آيا ماهواره و تلويزيون در يادگيري تاثير گذارند؟
آيا استفاده از وسايل چند بعدي در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از مدل ها در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از پازل در تدريس در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از ماكت در يادگيري موثر است؟
آيا استفاده از اسلايد در تدريس در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از فيلم متحرك در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از رايانه در يادگيري موثر است؟
آيا استفاده از سي دي هاي آموزشي در يادگيري موثراست؟
آيا استفاده از اينترنت در آموزش موثر است؟
آيا بازي هاي رايانه اي در آموزش موثرند؟
آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
آزمون تي مستقل
آزمون تي مستقل
آزمون تي مستقل
آزمون تي مستقل
آزمون تي مستقل
آزمون تي مستقل

فهرست نمودار:
استاده از عكس و پوستر
استفاده ازانواع چارت ها
استفاده از تابلو گچي
استفاده از تابلو مغناطيسي
استفاده از كره
استفاده از ضبط صوت
برنامه هاي آموزشي تلويزيون
برنامه هاي آموزشي ماهواره
تاثير ماهواره
وسايل چند بعدي
استفاده از مدل ها
استفاده از پازل
استفاده از ماكت
استفاده از اسلايد
استفاده از فيلم متحرك
استفاده از رايانه
سي دي هاي آموزشي
استفاده از اينترنت
بازي هاي رايانه اي

چكيده:
آموزش و پرورش به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي، خود تحت تاثير تغيير و تحولات تكنولوژيكي و اجتماع بوده است. با وجود انواع مشكلات وسائل جديد در زندگي روزمره انسان هاي بار سنگين نظام هاي آموزشي سنگين تر شده است.
يكي از عواملي كه براي مقابله با مشكلات آموزشي در كشورها مورد توجه قرار گرفته است تكنولوژي آموزشي است. تكنولوژي آموزشي ابزار و روش هايي در اختيار صاحب نظران و دست اندركاران تربيتي قرار مي دهد كه آن را براي غلبه بر مسائل ومشكلات تجهيز مي كند. با توجه به اينكه تكنولوژي آموزشي مي تواند در امر ياد دهي – يادگيري بسيار موثر باشد، در اين تحقيق استفاده از تكنولوژي آموزشي در امر ياددهي – يادگيري مورد بررسي قرار گرفته و تاثير تكنولوژي آموزشي بر گروه دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي (عادي) مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر راهنمايي كاشان (مدارس عادي) مي باشد و حجم نمونه 280 نفر است.

مقدمه:
جوامع بشري با سرعتي شگفت انگيز در حال توسعه، تغيير و تحول اند و اين تحولات جنبه هاي مختلف زندگي را در بر مي گيرد. پيشرفت علوم و فنون، دانش هاي جديد را مطرح مي سازد و نيازهاي جديدي را براي انسان ايجاد مي كند. اكنون آموزش با سرعتي بيشتر و كيفيتي بالاتر نسبت به گذشته بايد انجام شود و در جهت نيل به اين هدف است كه وسائل پيشرفته امروزي در جهت خلاقيت و تفكر انتقادي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
اگر چه تاكنون اساس يادگيري بر ارتباط مستقيم بين معلم و دانش آموز بوده و هست اما روزه به روز بر اهميت ابزار و امكانات آموزشي در فرآيند آموزش افزوده ميگردد.
نظام هاي آموزشي به جهت پيشرفت سريع خود داراي گستره وسيعي از ابزار، امكانات و تجهيزات ميشوند كه نقش سازنده اي در آمادگي جوانان امروز، براي پاسخگويي به مسئوليت هاي فرداي آنان دارند، امروزه ابزار و امكانات آموزشي اين ويژگي را دارند كه بتوانند نظام هاي آموزشي را توسعه و ارتقاء دهند شواهد زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد وجود تكنولوژي آموزشي در كلاس هاي درس بر يادگيري دانش آموزان تاثير دارند. از آن جمله يافته هاي روانشناسي يادگيري كه نشان مي دهد دانش آموزان از طريق ديدن و بكارگيري وسايل مختلف آموزشي مطالب درسي را بهتر و راحت تر مي آموزند.
به طور كلي وسائل آموزشي و كمك آموزشي سبب فعال كردن حواس مختلف دانش آموزان شده و امر آموزش را واقعي تر و دلپذيرتر مي سازد.
نظام آموزشي در اكثر كشورهاي دنيا در سال هاي اخير براي پاسخگويي به نيازهاي قرن و انفجاردانش و پيشرفت سريع فناوري، دستخوش تغييرات فراوان شده است بگونه اي كه اين تغييرات ضرورت هايي است براي تغيير روش هاي سنتي و آموزشي و اتخاذ شيوه هاي نو مي باشد. امروزه با وجود اينكه تعداد زيادي كلاس درس در كشورهاي اروپايي به پيشرفته ترين امكانات مجهزند، اما با وجود همه اين امكانات در كلاس از روش ها و متون اصلي كه از اين امكانات مي توانند براي يادگيري دانش آموزان استفاده كنند، به كار نميگيرند.
بنابراين همه مسئولان و مديران نظام آموزش و پرورش ممالك در حال توسعه بايد به اين آگاهي برسند كه در عصر اطلاعات صرفا تامين در آموزش رسمي براي دانش آموزان نيست. دانش آموزان حق دارند در كنار برخورداري از آموزش رسمي از اين سال هاي محدود عمر خويش بهتر استفاده كنند و با توانايي هاي افزون تري براي زندگي بزرگسالي آماده شوند.
نظام آموزش و پرورش بايد بتوانند برنامه درسي رايج در مدارس را با استفاده از تكنولوژي آموزشي و با كيفيت بهتر به دانش آموزان ارائه كند. بنابراين هدف از ارائه اين تحقيق مشخص كردن تاثير تكنولوژيكي آموزش بر فرآيند ياد دهي و يادگيري درس اجتماعي دبيران مقاطع راهنمايي و دبيرستان است.برچسب ها : آموزش و پرورش , ابزار , اسلايد , امكانات , برنامه درسي , تابلو مغناطيسي , تابلو گچي , تجهيزات , تحقيق , تدريس يادگيري , تلويزيون , تكنولوژي , جامعه آماري , جوامع بشري , حجم نمونه , دانش آموزان , دانلود پايان نامه , رايانه , رسانه , روانشناسي , روش تحقيق , روش شناسي , سخت افزار , سي دي هاي آموزشي , ضبط صوت , علوم و فنون , فرهنگ , فيلم , ماكت , نرم افزار , نظام آموزش , نظام هاي آموزشي , نهادهاي اجتماعي , نوارهاي صوتي , يادگيري و ياددهي , پازل , چارت , كره جغرافيايي , كيفيت ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:19 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه تاثير رسانه بر ميزان سلامت اجتماعي

تعداد صفحات:90
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
اهداف پژوهش
سوالات تحقيق
فصل دوم – مباني نظري تحقيق
ادبيات موضوع
تاريخچه تحقيق
پيشينه تحقيق
مباني نظري تحقيق
سلامت اجتماعي
نظريه هاي جامعه شناسي
نظريه هاي روانشناسي
نظريات نوين مبتني بر شناخت درماني
چارچوب نظري
مدل تحليلي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل سوم – روش شناسي
مقدمه
مفاهيم
تعريف نظري سلامت اجتماعي و مولفه هاي آن
روش پژوهش
تكنيك ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات
جامعه آماري پژوهش
فرمول و برآورد حجم نمونه
فنون مورد استفاده در تجزيه و تحليل اطلاعات
اعتبار(validity) و پايايي (reliability)
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
تحليل داده ها
اعتبار يابي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج توصيفي تحقيق
نتايج تحليلي تحقيق
پيشنهادات
محدوديت هاي تحقيق
منابع
ضميمه

چكيده:
مفهوم سلامتي در عصر حاضر داراي ابعاد مختلف جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي ميباشد. طرح مفهوم سلامت اجتماعي، در كنار ساير ابعاد سلامتي از جايگاه قابل توجهي برخوردار ميباشد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير رسانه بر سلامت اجتماعي ميباشد كه در اين زمينه جامعه آماري از بين شهروندان بالاي 18 سال شهرستان كاشان انتخاب شده اند. جامعه آماري 200 نفري تحقيق شامل 95 زن و 105 مرد كه به روش نمونه گيري ساده انتخاب شده اند، ميباشد. پژوهش حاضر از نوع پيمايش و با ابزار پرسشنامه ميباشد.
پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق بر مبناي طرح آقاي كييز در بنياد علمي مك آرتور ايالات متحده آمريكا مي باشد كه داراي دو بخش اطلاعات فردي و سوالات پرسشنامه مي باشد. اعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوايي از نوع صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ در سطح مطلوبي مورد تاييد قرار گرفت.
يافته هاي حاصل از آزمون هاي آماري انجام شده با استفاده از نرم افزار spss نشان داد كه رابطه معناداري بين رسانه و سلامت اجتماعي وجود دارد. همچنين بين سطح تحصيلات و ميزان سلامت اجتماعي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و ميزان سلامت اجتماعي، جنسيت و ميزان سلامت اجتماعي و محل سكونت و ميزان سلامت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.برچسب ها : اطلاعات , تحقيق , جامعه شناسي , دانلود , رسانه , روانشناسي , روش شناسي , سلامت , شناخت درماني , علوم اجتماعي , محل سكونت , پايگاه اقتصادي , پايان نامه , پژوهش ,
+ نوشته شده در دوشنبه 8 خرداد 1396ساعت 16:18 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود گزارش كارآموزي در شركت تابلو سازي

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معرفي شركت تابلو سازي كار آريا پيام
تاريخچه اي مختصر در مورد شركت تابلو سازي آريا پيام
فصل دوم : كارآموزي در شركت تابلو سازي آريا پيام
وظايف و مقررات
راهنماي درج آگهي
گام نخست – مشاوره
گام دوم – عقد قرارداد
گام سوم – دريافت رسيد
گام چهارم – طراحي
گام پنجم – زمان بندي
گام ششم – دريافت نمونه
راهنماي مشاغل و كاركرد هاي شركت
تبليغات و طراحي پوستر
چند عامل ساده طراحى پوسترها
انواع پوستر
انواع پوستر تبليغاتي از نظرشكل
1) افقي
2) عمودي
كاربرد پوستر
عناصر مهم در طرح يك پوستر تبليغاتي
توازن
وحدت
حركت
تاكيد
محسنات و مزاياي پوستر
ويژگي هاي پوستر تبليغاتي
مطالب قبل از طرح پوستر
آن چه در طراحي پوستر مهم است
نكات مهم در استفاده از پوستر
طراحي پوسترهاي تبليغاتي رسانه انتقال پيام
راهكارهايي براي داشتن يك پوستر تبليغاتي اينترنتي زيبا و مؤثر
تبليغ در پوسترهاي امروز سينما
فصل سوم : نتيجه گيري
منابع اطلاعات علمي

مقدمه:
مديران موسسات و سازمان ها توجه وافري به سيستم هاي كنترل داخلي دارند. زيرا مديران به خوبي مي دانند در نبود يك سيستم كنترل داخلي اثر بخش، تحقق رسالت اصلي شركت، حفظ سودآوري و به حداقل رساندن رويدادهاي غير منتظره بسيار مشكل است و وسيله ايست كه موجب مي شود، نسبت به ارقام وآمار حسابداري اطمينان بيشتري بيابند واعداد واطلاعات مذكور را مبناي تصميمات خود قرار دهند و همچنين آنان را مطمئن مي سازد كه سيستم و روش هاي صحيح مالي و اداري در داخل موسسه ايشان بطور كامل اجراء ميشود.
پوستر و تابلو هاي هاي تبليغاتي در جلب توجه افراد كارآيي خوبي دارند به علاوه حجم وسيعي از نوشته نيز روي آن قرار ندارد تا مخاطب مجبور باشد وقت زيايد صرف خواندن آن ها كند، تنها چيزي كه وجود دارد رنگ و طرح گرافيكي است. براي اينكه طرح پوستر به معناي واقعي تاثير گذار باشد، بايد از متني استفاده كنيد كه مخاطب احساس كند محصول يا سرويس ارائه شده براي او سودمند است، مثل “هر چيزي كه شما بخواهيد در اين جا وجود دارد “. سپس مردم يكديگر را از آن با خبر مي كنند.
وقتي مي خواهيم با كمترين هزينه توجه مخاطب هدف را جلب كنيد، پوستر بهترين گزينه است. پوسترهاي تبليغاتي نه تنها روي ساختمان ها و بيلبوردها مورد استفاده قرار مي گيرد، بلكه ميتوان آن را شكلي از پوسترهاي چاپي نيز در نظر گرفت.برچسب ها : تابلو سازي , تاكيد , تبليغات , توازن , حركت , دانلود , درج آگهي , دريافت رسيد , رسانه , زمان بندي , سازمان , سيستم , طراحي , طراحي پوستر , عقد قرارداد , محسنات , مديران , مزايا , مشاوره , موسسات , هنر , وحدت , پوستر , گرافيك , گزارش كارآموزي ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:52 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پايان نامه بررسي و مقايسه انواع نرم افزارهاي مديريت خانواده يا والدين بر

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – مديريت خانواده
تعريف مديريت
خانواده
مديريت خانواده
فصل دوم – خانواده و اينترنت
امنيت در اينترنت
خانواده و اينترنت
فصل سوم – محيط هاي اجتماعي مجازي
مقدمه اي بر شبكه هاي اجتماعي
شبكه اجتماعي چيست؟
اجتماع
شبكه اجتماعي مجازي چيست؟
رسانه اجتماعي يا رسانه شبكه اجتماعي چيست؟
شبكه هاي اجتماعي و تفاوت هاي نسلي
نسل جنگ جهاني دوم
نسل انفجار جمعيتي
نسل ايكس (X)
نسل واي (Y)
نسل زد (Z)
شبكه هاي اجتماعي وطني پرطرفدار
شبكه اجتماعي كلوب
شبكه اجتماعي فيس نما
شبكه اجتماعي فارس توييتر
شبكه اجتماعي هم ميهن
شبكه اجتماعي افسران
فصل چهارم – مديريت خانواده بر اينترنت
مقدمه اي بر مديريت خانواده و اينترنت
پيشنهادات و راهكارهاي مديريت خانواده بر اينترنت
خط قرمزهاي ارتباط با شبكه هاي اجتماعي
فصل پنجم – نتيجه گيري
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
خانواده يكي از مهمترين نظام ها و نهادهاي بنيادين جوامع بشري محسوب ميشود و نحوه مديريت آن بايد در دستور كار فكري انديشمندان قرار گيرد. مديريت خانواده يعني علم و هنر هماهنگي كوشش ها و مساعي اعضاي خانواده و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين. اگر خانواده مهمترين نهاد تاثير گذار در رشد، تعادل و شكوفايي افراد جامعه باشد، توجه به اين نهاد و بررسي راهكارهاي مديريت اين نهاد ميتواند اولويت اصلي انديشه هاي بشر باشد.

مقدمه:
امروزه در جهاني زندگي ميكنيم كه از آن با عناوين مختلفي همچون عصر تكنولوژي و اطلاعات ياد ميكنند و اين امر، پيچيدگي و گستره خيره كننده و گيج كننده آن را به ما گوشزد ميكند. رشد و شتاب روز افزون روابط و مناسبات انساني و اشتغالات و گرفتاري هايي كه لحظه به لحظه براي انسان اين دوران پديد مي آيد، او را نسبت به مسائل خود حيران و سرگردان و غافل كرده است. آدميان براي مقابله با چنين اوضاعي و جهت كنترل و اداره سازمان هاي عريض و طويل و مراكز صنعتي و سيستم هاي پيچيده آن ها دائماً در حال نظريه پردازي و انديشه ورزي هستند. آنان با استفاده از شاخه هاي گوناگون علوم و معارف سعي در مديريت چنين اوضاعي دارند.
اگر سازمان ها و موسسات را از جمله اركان اصلي جوامع امروزي بدانيم، به زعم برخي انديشمندان، مديريت مهم ترين عامل در تداوم حيات و استمرار موفقيت سازمان ها و موسسات است. اما، پرسش بنيادين مديريت چيست و چگونه است؟ داراي پاسخ هاي بسياري بوده و بحث هاي متنوعي را در پي داشته است. شايد بتوان گفت كه به تعداد نظريه پردازان و انديشه وران در اين حوزه، براي پرسش فوق پاسخ وجود دارد. بعضي صاحب نظران مديريت را
هنرانجام امور به وسيله ديگران توصيف كرده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تاكيد ورزيده اند. برخي نيز مديريت را علم و هنر هماهنگي كوشش ها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف معين دانسته اند. به هرحال، مديران براي اجراي وظايف خود فرآيندي را دنبال ميكنند كه شامل اجزايي همچون برنامه ريزي، سازمان دهي، نظارت و كنترل، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم گيري است.
حريم خصوصي از جمله حقوقي است كه انسان ها به دليل نيازهاي شخصي از يك طرف به آن وابسته اند و از طرف ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مكلف اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت بشناسند. اما امروزه با گسترش ابزارهاي اطلاع رساني و استفاده گسترده از اينترنت، اين حق به يكي از چالش انگيزترين مسائل حقوق بشر تبديل شده است. با توجه به ناشناس بودن كاربران و سهولت استفاده از اينترنت تجاوز به حريم خصوصي افراد به سرعت افزايش يافته و صاحب نظران و دولتمردان را در جهت حمايت از حريم خصوصي افراد سوق داده است. اين مقاله ابتدا به تبيين حريم خصوصي، اهميت، سابقه و مصاديق تعرض به آن پرداخته سپس حريم خصوصي در ايران و اسناد بين المللي را مورد بررسي قرار ميدهد و در نهايت با ارائه مباحثي پيرامون اينترنت و حريم خصوصي و نيز چگونگي سياست گذاري و حمايت از اين حق به نتيجه گيري در حوزه مذكور، مي انجامد.برچسب ها : اجتماع , ارتباطات , اطلاعات , انديشمندان , انديشه , انگيزش , اينترنت , برنامه ريزي , تصميم گيري , تعادل , تكنولوژي , جنگ جهاني دوم , جوامع , حريم خصوصي , خانواده , دانلود , رسانه , رشد , سازمان , سازمان دهي , شبكه اجتماعي , شكوفايي , علوم , محيط هاي مجازي , مديريت , مديريت خانواده , معارف , موسسات , موفقيت , نرم افزار , نظارت , هدايت , والدين , پايان نامه , كامپيوتر , كنترل ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:48 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نوجوانان و رسانه هاي تصويري

تعداد صفحات:124
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مقدمات و كليات
اهميت و ضرورت طرح پژوهش (طرح مسئله)
هدف پژوهش
بيان ابعاد پژوهش
متغير‌ها يا واژه‌هاي كليدي
فرضيه يا ‌سوالات پژوهشي
تحليل تئوريك
بيوگرافي (هستي‌شناسي) ‌پارسونز
معرفي مكتب ‌پارسونز
معرفي نظرات ‌پارسونز به صورت اجمالي
نظريه كنش
نظريه نظام‌ها
پيشينه تحقيق
نقش فيلم‌ها در فرهنگ عامه
مطالعه ‌پديده ‌اوشينيسم در ايران (سال هاي دور از خانه)
تعريف اصطلاحات و مفاهيم (واژه‌هاي كليدي)
فرهنگ‌ پذيري
فرهنگ
آداب و رسوم
وسايل ارتباط جمعي
اجتماعي شدن
ارزش ها
نهادي‌ شدن
رفتار جمعي
فرهنگ هاي سنتي
افكار عمومي
عقلاني‌سازي
دين (مذهب)
هويت ديني
‌محدوده مطالعاتي
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
فصل دوم
مرور متون مطالعاتي
(ادبيات موضوعي)
مقدمه
مقاله نقش دين در رسانه در ساخت فرهنگ (رابرت اي. ‌وايت)
مقاله فصل مشترك رسانه، فرهنگ و دين (‌لين ‌اسكافيلد ‌كلارك)
مقاله فناوري و نظريه سه ‌وجهي رسانه (‌كليفورد جي. ‌كريستانز)
مقاله دريافت معناي دين از تلويزيون (‌آلف ليند‌رمن)
مقاله رسانه‌ها و شكل گيري حوزه‌هاي عمومي دين (استوارت ام. ‌هوور)
مقاله تلويزيون ديني مناسك جبران‌گرا در نمايش بزرگ تر اجتماعي (بابي سي. الكساندر)
نقد و بررسي
فصل سوم
روش تحقيق
نوع روش تحقيق و علت انتخاب آن
فنون گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
شيوه نمونه‌گيري و حجم نمونه
فنون تجزيه و تحليل اطلاعات
چگونگي ارائه نتايج تحقيق
فصل چهارم
جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
مباحث تئوريك
هويت ديني
هويت ديني و شاخص هاي آن
راه هاي تقويت هويت ديني
تقويت آگاهي ديني و فرهنگي
احياي تربيت ديني
ارزش ها
تعريف ارزش هاي اجتماعي
دوگانگي ارزشي
دروني‌كردن ارزش ها
نگاهي به ساخت سريال هاي مذهبي، مرز باريك تبليغ و شعار
آخرين گناه، شناخت مذهب در تخيل….!
نتيجه‌گيري كلي
يافته‌هاي فرعي تحقيق
جمع ‌بندي نتايج تحقيق
محدوديت ها
پيشنهادات
ضمائم
منابع و مأخذ

مقدمه:
قرن بيستم، قرن اختراع پديده‌هاي شگفت‌انگيز بشري است و بدون شك يكي از شگفت‌انگيزترين پديده‌هاي اين عصر نوظهور صنعت سينما و به دنبال آن تلويزيون است.
پرده سينما به تصاوير جان بخشيد و تلويزيون اين تصاوير متحرك را به اعماق اجتماع و كانون هاي خانوادگي انتقال داد. جاذبه ديگر تلويزيون آن چنان بود كه جعبه اسرار ‌آميز و جادويي لقبش داده‌اند و با گذشت زمان اين جعبه جادويي همه مرزها را پشت سر نهاد و سراسر جهان را تسخير كرد به گونه‌اي كه امروزه در اقصي نقاط عالم كمتر جايي را ميتوان يافت كه مردم از چشم دوختن به صفحه تلويزيون لذت نبرند و ساعاتي از زندگي خود را با ديدن برنامه‌ها سپري نكنند. نفوذ تلويزيون در دنياي كنوني امري بديهي است و نقش آن در آموزش، هدايت، جهت‌دهي و قالب‌ سازي افكار عمومي جامعه انكار‌ناپذير است، به همين دليل تلويزيون بعنوان يكي از ابزارهاي اصلي در نفوذ افكار عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تاثير رسانه‌هاي صوتي – تصويري، به ويژه تلويزيون، بر افراد ميتواند مثبت يا منفي باشد. نوع تاثير اين رسانه‌ها به نوع برنامه‌اي كه از آن ها پخش ميشود و به طبيعت افرادي كه در معرض آن ها قرار دارند بستگي دارد. اگر محتواي ارائه شده مفيد باشد، تاثير نيكويي بر افراد ميگذارد و اگر محتواي آن مضر باشد، تاثير سوئي بر رفتارها، نگرش ها،ارزش ها، باورها و شخصيت او بر جاي خواهد گذاشت. همين طور، در مورد نگرش ها و آگاهي‌ها و ارزش هاي ديني كه تلويزيون در قالب برنامه‌هاي مختلف، از جمله پخش به صورت فيلم‌ها و سريال ها نمايش ميدهد و از اين طريق اثرات زيادي را بر روي افكار عمومي خصوصاً نسل جوان مي‌گذارند، يعني اگر نگرش ها و آگاهي‌ها و ارزش هايي كه تلويزيون ارائه ميكند با نگرش ها، رفتارها، آگاهي‌ها و ارزش هاي مطلوب ديني جامعه سازگار باشد اين برنامه‌ها نيز تاثير مثبتي بر ارزش هاي ديني افراد خواهند داشت اما اگر مغاير با نگرش ها و آگاهي‌ها و ارزش هاي مطلوب ديني جامعه باشند، تاثيري منفي بر جاي خواهند گذاشت. تلويزيون به دليل ‌گستره وسيعي كه دارد و به دليل اينكه به آساني در دسترس همه است، بيش از رسانه‌هاي صوتي و تصويري ديگر در اين مورد تاثيرگذار است. بنابراين رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون نقش مهمي خواه مثبت يا منفي در دروني‌كردن ارزش هاي ديني افراد خصوصاً نسل جوان دارد. با اين وجود و با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در اين راستا، هنوز هم جوانان ما نتوانسته‌اند هنجارهاي ديني – مذهبي را براي خود دروني سازند، واقعاً چرا ؟!
با توجه به مطالب بيان شده محقق در ‌سدد برآمده تا با نگارش تحقيق حاضر با عنوان: تاثير سريال هاي تلويزيوني ماه رمضان بر بالا رفتن ارزش هاي ديني در جامعه، بين دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهرستان ‌دزفول در سال 87-1386، گامي هر چند كوچك در راستاي علت‌ يابي و حل اين مسئله بردارد. تحقيق حاضر شامل چهار فصل است:
فصل اول كه مقدمات و كليات است به عناويني چون: اهميت موضوع؛ كه در بالا بيان گرديده، طرح مسئله؛ در مورد اينكه: چرا امروزه با توجه به گسترش ابعاد ديني در جامعه و بسط هنجارهاي مذهبي، جوانان ما نتوانسته‌اند در زندگي خود هنجارهاي ديني – مذهبي را دروني كنند؟، سؤال طرح ميكند. هدف پژوهش؛ كه شناخت ابعاد ديني و هنجارهاي مذهبي در جامعه را در نظر مي‌گيرد و ارائه راه كارهايي براي گسترش و تفهيم هنجارهاي عقلاني- ديني و ارائه پيشنهاداتي براي انسجام و بهتر دروني‌شدن و عملي‌كردن هنجارهاي مذهبي در ميان جوانان را ‌الزامي مي‌داند. بيان ابعاد پژوهش؛ نيز در دو بعد اجتماعي و فرهنگي ذكر گرديده و آن ها را از جوانب مختلف توضيح داده و ‌متغيرها را نيز بيان نموده. فرضيه يا سؤالات پژوهشي؛ كه اثر عواملي چون آداب و رسوم فرهنگي، ‌نحوه جامعه‌پذيري فرد، روابط متقابل اجتماعي افراد نسبت به هم، عضويت در نهادها و گروه هاي مذهبي، افزايش روابط خانوادگي، را بر روي رشد هويت ديني (مذهبي) افراد بيان مي‌كند و بر اين اساس در فصل چهارم تحقيق به سنجش اين اثرات مي‌پردازد كه به رد يا تأييد فرضيه مي‌انجامد. تحليل تئوريك؛ هم انديشه‌هاي جامعه‌شناس مرتبط با موضوع تحقيق يعني ‌پارسونز را مورد بحث قرار مي‌دهد. به نظر ‌پارسونز افراد در ‌نتيجه يك ‌فراگرد موفق اجتماعي هنجارها و ارزش هاي يك فرهنگ را ‌ملكه ذهنشان مي‌سازند. وقتي هنجارها و ارزش ها اين گونه شدند او ديگر ‌درباره درستي يا نادرستي، شايستگي يا ‌ناشايستگي هنجارها و ارزش ها ترديدي روا نمي‌دارند، در اين صورت شخص به خودي خود از هنجارها پيروي ميكند و بر اثر درون ذهني‌شدن آن ها به رفتار اجتماعي خود ادامه ميدهد. به نظر وي در جامعه ‌اسلوب هاي گوناگون و متنوعي وجود دارد. ‌اسلوب هاي جديد كه وارد جامعه ميشوند پس از مدتي به صورت ‌اسلوب هاي قديمي دروني ميشوند و در جامعه باقي ميمانند. رسانه‌هاي ارتباط جمعي خصوصاً تلويزيون، يكي از وسايلي است كه در دروني‌كردن ارزش هاي موجود در جامعه در بين افراد نقش مهمي دارد. تلويزيون بعنوان وسيله‌اي اطلاع‌دهنده و مورد توجه عموم افراد جامعه قطعاً با راه هاي جديدي كه در رابطه با دادن اطلاعات دارد ميتواند بيشترين تاثير را در مورد بهتر دروني‌شدن ارزش ها و هنجارها عهده‌دار گردد. ‌پيشينه تحقيق؛ در اين قسمت ابتدا نقش تلويزيون در فرهنگ عامه و بعد از آن نقش فيلم‌ها و سريال ها در فرهنگ عامه و در پايان با آوردن يك نمونه عيني از اين فيلم‌ها و سريال ها يعني ‌پديده ‌اوشينيسم در ايران را مورد بررسي قرار ميدهد. درآخر اين فصل اصطلاحات و مفاهيم، با در اختيار داشتن منابع مختلف تعريف شده و ‌محدوده مطالعاتي ( قلمرو زماني و مكاني) نيز ذكر گرديد.
در فصل دوم با عنوان ادبيات موضوعي (مرور متون مطالعاتي)، با استفاده از چندين مقاله، نقش دين در ساخت فرهنگ، فصل مشترك رسانه- فرهنگ و دين، فناوري و نظريه سه ‌وجهي رسانه، دريافت معناي دين از تلويزيون، رسانه‌ها و شكل گيري حوزه‌هاي عمومي دين، تلويزيون ديني مناسك جبران‌گرا در نمايش بزرگتر اجتماعي، مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرند.
روش تحقيق، فصل سوم پژوهش حاضر را در بر مي‌گيرد. در اينجا بيان مي‌شود كه نوع روش تحقيق پيمايشي است و از طريق تكنيك پرسش نامه اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود، سپس جامعه آماري مورد نظر ميباشد كه شامل كل دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان ‌دزفول كه 6571 نفر هستند. از ‌شيوه نمونه‌گيري كه بصورت تصادفي ساده و با حجم نمونه 125 نفر استفاده شده است. با استفاده از روش آماري x2 (كي‌دو) به تجزيه و تحليل اطلاعات، شرح داده شده است و در پايان نيز چگونگي ارائه نتايج بيان گرديده است.
فصل چهارم كه همان جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات است. با توجه به داده‌هاي بدست آمده، جداول آماري را با فراواني و درصد‌گيري و در نتيجه با روش x2 (كي‌دو) و با استفاده از جدول و رسم نمودار ميله‌اي به سنجش فرضيه‌ها پرداخته شده است كه در اين مرحله رد يا تاييد شدن فرضيات مشخص ميشود. پايان اين فصل نتيجه‌گيري و ذكر محدوديت ها و ارائه پيشنهادات ميباشد كه از داده‌هاي بدست آمده و تحليل تئوريك جهت تبيين رد يا اثبات فرضيه‌ها استفاده شده است.
مي‌توان گفت كه: با توجه به تلاش هاي صورت گرفته از سوي رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون، جامعه در راستاي دروني‌كردن ارزش هاي ديني، به سمت هر چه بهتر و بيشتر دروني‌شدن ارزش ها حركت كرده و در اين امر تا حدودي موفق بوده است. در پايان از خوانندگان محترم اين تحقيق به خاطر نقايص و كاستي هاي آن پوزش مي‌طلبم و اميدوارم كه به ياري خداوند متعال بتوانم در اثرات بعدي نقايص موجود را رفع نمايم.برچسب ها : آداب و رسوم , اختراع , افكار عمومي , بيوگرافي , تحقيق , تربيت ديني , تلويزيون , دانلود , دين , رسانه , روانشناسي , صنعت سينما , فرهنگ , فرهنگ‌ پذيري , فيلم‌ , مذهب , هستي‌شناسي , هويت ديني , وسايل ارتباط جمعي , پارسونز , پروژه , پژوهش ,
+ نوشته شده در سه شنبه 2 خرداد 1396ساعت 16:42 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه بررسي تاثيرات ماهواره بر هويت افراد

تعداد صفحات:131
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
اهداف موضوع
هدف كلي
هدف جزيي
تاريخچه موضوع
تاريخچه ماهواره
تاريخچه ماهواره در ايران
تاريخچه هويت
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
نگاهي به ماهواره از ديد جامعه شناس دكتر عليخواه
آينده ماهواره را چگونه مي بينيد؟
جايگاه رسانه‏ ها در زندگي امروز
سركوب ماهواره (جادوي رسانه ها)
دولت ها و ماهواره
طبقه بندي دولت ها در مورد ماهواره
علل منع استفاده از ماهواره
نتايج منع استفاده از ماهواره
راهكار و پيشنهادي در مورد استفاده از ماهواره
ماهواره و نقش آن در تحولات ايران
مخاطب شناسي ماهواره
برنامه‌ها چه تاثيري بر مخاطبان ميگذارند؟
ماهواره و مخاطب ايراني
تاثير برنامه هاي ماهواره اي درسطح جامعه
تاثيرات ماهواره بر نوجوانان
بررسي تاثيرات ماهواره بر جوانان
ديدگاه تفريطي
ديدگاه بينابين
تاثيرات برنامه هاي ماهواره اي در سطح فردي
مهم ترين حوزه تاثير برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي در سطح فردي
كاركردها و كاربردهاي ماهواره
نقش و كاركرد ماهواره ها در هويت‏ يابي يا بحران هويت
رسانه هاي جديد چقدر در ايجاد بحران هويت فرهنگي نقش دارند؟
استفاده از ماهواره با ترس يا تدبير
رسانه‏ ها و هنجارهاي اجتماعي
ماهواره و هويت‏ يابي
رسالت رسانه‏ هاي خودي در هويت‏ يابي و حفظ هويت
استراتژي رسانه‏ هاي غربي در ايجاد بحران هويت
جهاني شدن ارتباطات
فرهنگ واقعيت مجازي
ارتباطات جهاني شده و تهديدات فرهنگي
جهاني شدن رسانه‏ ها و فرسايش هويت هاي ملي
ماهواره – رسانه جديد، فرهنگ متاثر
مدل عملي تحقيق
متغيرها
فصل سوم – روش شناسي
مقدمه
فرضيه هاي تحقيق
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت ملي رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت ديني رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت اجتماعي رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت فردي رابطه وجود دارد
تعريف متغيرها و مفاهيم موضوع
ماهواره
هويت ملي
هويت ديني
هويت اجتماعي
هويت فردي
روش تحقيق
جامعه آماري و حجم نمونه
فصل چهارم – تجزيه و تحليل
مقدمه
جداول يك بعدي
جداول دو بعدي
فصل پنجم – خلاصه و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
پيوست ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

چكيده:
تحقيقي كه ملاحظه مي فرماييد در رابطه با بررسي و شناخت تاثيرات برنامه هاي ماهواره بر هويت افراد جامعه است. ماهواره يك سيستم بسيار پيشرفته است كه توسط آن ميتوان صدا، تصوير و اطلاعات را در عرض چند دقيقه از هر نقطه جهان بفرستد و بگيرد. رابطه با اين تحقيق از 228 نفر از مردم شهرستان نوش آباد و كاشان بااستفاده از تكنيك پرسش نامه نظراتي جمع آوري شد كه نمونه گيري به صورت تصادفي بوده است. براي بررسي اعتبار و روايي متغيرهاي پرسش نامه از آمون كرونباخ استفاده شده است.برچسب ها : آزمون كرونباخ , ارتباطات , بحران هويت , تدبير , ترس , تلويزيون , تهديدات فرهنگي , جامعه , حفظ هويت , دانلود , دولت , رسانه , روش شناسي , علوم اجتماعي , مخاطب ايراني , مخاطب شناسي , مخاطبان , نوجوانان , هنجارهاي اجتماعي , هويت فرهنگي , هويت اجتماعي , هويت افراد , هويت ديني , هويت فردي , هويت ملي , هويت‏ يابي , پروژه ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 12:29 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه تبليغات و تغيير نگرش ها

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
رشته روابط عمومي
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
تبليغات
عوامل تاثير گذار در پذيرش پيام
منبع پيام
ماهيت پيام
شخصيت پيامگير و ويژگي هاي آن
محيط يا شرايط دريافت پيام
وظايف كارگزاران تبليغ ( منبع تبليغ )
برانگيختن احساس نياز مردم نسبت به تغيير
ايجاد ارتباط با مخاطب
تعيين نياز مخاطب
ايجاد انگيزه تغيير در مخاطب
تبديل نگرش به رفتار
پديدار ساختن تغيير
دستيابي به داوري جديد
نگرش ها و چگونگي تكوين آن ها
تعاريف نگرش
ويژگي هاي نگرش
ابعاد نگرش ها
تكوين نگرش ها
نظريه هاي تغيير نگرش
الگوهاي يادگيري تغيير نگرش
نظريه محرك – پاسخ
نظريه هاولند
نظريه مشوق ها و تعارض ها
الگوهاي شناختي تغيير نگرش
مفروضات الگو درباره ماهيت آدمي
نظريه تعادل
ساخت هاي شناختي متعادل و نامتعادل
نظريه توافق
مردم كساني را كه شبيه خودشان باشند، دوست دارند
نظريه همسازي شناختي
نظريه ناهماهنگي (ناهمسازي) شناختي
كاربردهاي نظريه همسازي شناختي
نظريه قضاوت اجتماعي
مفاهيم بنيادي نظريه قضاوت اجتماعي
گستره پذيرش، گسترده طرد و گستره عدم التزام
خلاصه نظريه هاي تغيير نگرش ها
جمع بندي
منابع

مقدمه:
انسان امروز زير بمباران شديدي از تبليغات زندگي ميكند. تعداد آگهي هاي تلويزيوني كه فرد در زندگي ميبيند به حدي زياد است كه باور آن حتي براي خودمان، كه زير فشار چنين حجم غريبي هستيم، مشكل است. آگهي تلويزيوني نه تنها نحوه استفاده ما را از ديگر رسانه هاي ارتباطي تحت كنترل دارد، بلكه بر نحوه حيات، منش، رفتار و جهان بيني تاثير ميگذارد. تبليغات منحصر به تلويزيون نميشود بلكه رسانه هاي ديگر را نيز در بر ميگيرد. راديو، روزنامه، مجله، تبليغات شهري، اينترنت و… از جمله رسانه هاي مهم تبليغاتي محسوب ميشود. به نظر ميرسد كه هر يك از ما در طي شبانه روز خواسته يا ناخواسته در معرض تبليغات فراواني هستيم. بنابراين شناخت علمي تبليغات قطعاً ضروري و لازم به نظر ميرسد و وظيفه كارگزار تبليغ كه يكي از اركان تبليغ ميباشد شناخت كافي از افكار عمومي ميباشد و افكار عمومي به عنوان يك پديده رواني ـ اجتماعي بر نگرش ها استوار است كه سوق دادن آن در يك جهت معين كوشش هاي بسياري را مي طلبد. كارگزاران تبليغ هرگاه لازم بدانند كه افكار عمومي را به حمايت از نظريه معيني يا سازمان و موسسه اي ترغيب كنند در بيشتر موارد با اعمال نفوذ در احساسات مردم به اين كار مبادرت ميورزند. درواقع از طريق تبليغات تلاش ميشود كه تا حد امكان نيروي انديشه و وجدان فرد را كمتر به كار اندازند و برعكس در او واكنش هاي انعكاسي شرطي پديد آورد.

چكيده:
منبع پيام، ماهيت پيام، ويژگيهاي پيام گير و محيط پيام يا شرايط دريافت پيام از عوامل تاثير گذار در پذيرش پيام ميباشند. كار اصلي كارگزار تبليغ يا منبع پيام برقراري ارتباط با فرد، گروه يا عموم ميباشد در اين راه كارگزار تبليغ بايد پس از ارتباط و تعيين نياز مخاطب او را به تغيير تشويق كند و نگرش فرد را به رفتار تبديل كند. نگرش نظامي بادوام است كه شامل يك عنصر شناختي با يك عنصر احساسي و يك تمايل به عمل است. نگرش داراي سه ويژگي است. هر نگرشي شامل يك شي، شخصي، رويداد يا موقعيت است ( موضوع نگرش) دوم آن كه نگرش ها معمولاً ارزشيابانه اند، سوم آن كه نگرش ها معمولاً داراي ثبات و دوام قابل توجهي اند. بر طبق تحقيقات، آن چه نيازهاي شخصي را برآورده ميكند، كسب اطلاعات درباره موضوع يا شي يا فرد خاص، تعلق گروهي و شخصيت فرد از عوامل تكوين نگرش ها هستند. نظريه محرك، پاسخ و نظريه هاولند از جمله الگوهاي يادگيري تغيير نگرش ها هستند. اين نظريه ها بيشتر بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه نگرش ها وقتي تغيير ميكنند كه تقويت هاي ارائه شده براي نشان دادن رفتار تازه بيشتر از تقويت هاي موجود در پاسخ قديمي باشد. نظري تعادل، توافق، قضاوت اجتماعي و همسازي شناختي از جمله نظريات الگوهاي شناختي تغيير نگرش هستند كه بر اساس اين فرض وضع شده اند كه انسان به پذيرنده منفعل اطلاعات نيست، بلكه به عنوان موجودي داراي شناخت اطلاعات رسيده را مورد ارزيابي، تجزيه و تحليل و تغيير و تفسير قرار مي دهد. در اين فرآيند نقش تفكر، حافظه، بينش و عواملي از اين قبيل اساسي و مهم است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , تبليغات , تغيير نگرش , پيام , پيامگير , قضاوت اجتماعي , گستره پذيرش , آگهي , تلويزيون , رسانه , راديو , روزنامه , مجله , تبليغات شهري , اينترنت , افكار عمومي , تفكر , حافظه , نظريه هاولند , توافق , تعادل , نگرش فردي ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 12:23 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه راه هاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري در استان خوزست

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
پيشينه تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق
سئوالات فرعي تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
متغيرهاي تحقيق
متغير هاي مستقل
متغير وابسته
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني (جامعه آماري)
قلمرو زماني
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
موانع و محدوديت هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
گردشگري
گردشگر
مسافر
جاذبه هاي تاريخي
جاذبه هاي طبيعي
صنعت گردشگري
مشاركت
امنيت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگري
سازمان جهاني جهانگردي
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
تعاريف و اصطلاحات گردشگري
تعريف گردشگري
تعريف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازديد كننده
تور
تاريخچه گردشگري
گردشگري در جهان اسلام و قرآن كريم
گردشگري در دنياي حاضر
اَشكال گردشگري
گردشگري با انگيزه ماجرا جويان
گردشگري روستايي
گردشگري بوم شناختي (اكوتوريسم)
گردشگري حمل و نقل آبي
گردشگري مسكوني
گردشگري مذهبي
گردشگري قومي
گردشگري نوستالوژيك
گردشگري با توجه به هدف
گردشگري فراغتي و سرگرمي
گردشگري فرهنگي، اجتماعي و مذهبي
گردشگري ورزشي
گردشگري تجارت و كسب و كار
گردشگري سمينارها و كنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگري
مزاياي عمده گردشگري
برخي از نقاط ضعف گردشگري
گردشگري در ايران
جاذبه هاي گردشگري در ايران
جاذبه هاي فرهنگي ايران
جاذبه ها و مناظر طبيعي ايران
موانع توسعه گردشگري در ايران
برخي از مشكلات و موانع گردشگري در ايران
گردشگري در خوزستان
پيشينه تاريخي خوزستان
موقعيت جغرافيايي – حدود و مساحت
آثار باستاني و بناهاي تاريخي و مذهبي خوزستان
ويرانه هاي شهر قديم اهواز
گورستان زرتشتيان
مقبره علي بن مهزيار اهوازي
مقبره حضرت سيد عباس
شهر باستاني شوش
چغازنبيل (معبد زيگورات)
دستگاه هاي امنيتي در گردشگري
امنيت
امنيت قضايي
امنيت دسته جمعي
عوامل تهديد كننده امنيت
تجاوز
ستم گري و ستم پذيري
تهديد و ارعاب
رابطه بين جهانگردي و جرم
مشاركت
شرايط عمده اجراي مشاركت
كاركردهاي مشاركت اجتماعي
مشاركت مردم و رابطه آن با امنيت
اعتماد به نظام جمهوري اسلامي
جهانگردي و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري
شيوه نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات
پايايي و روائي پرسشنامه
پايايي (Reliablity)
روائي (validity)
چارچوب نظري تحقيق
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن
مقدمه
تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي
آمار تو صيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – بحث و تفسير
مقدمه
نتيجه گيري پژوهش
پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادات براي محققين آتي
منابع
Abstract

چكيده:
انسان پيشرفته امروزي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدن هاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مينمايد. اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام صنعت جهانگردي را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود.
در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار ميرود. بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نميتوان فقط به افتخارات گذشته متكي بود.
لذا توسعه صنعت گردشگري به وسيله ايجاد انگيزه و بررسي راههاي تقويت مشاركت مردم در اين توسعه، براي اين صنعت امري حياتي است.
امروزه گردشگري و صنعت جهانگردي منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود و بسياري از آن ها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي استفاده ميكنند.
لذا پژوهشگر در اين تحقيق بر آن است تا بتواند راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري – گردشگري داخلي- را مورد بررسي قرار دهد. به همين دليل با توجه به مبناي نظري تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعيت موجود گردشگري و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه هاي امنيتي و قضايي و نيز اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه اين مطالعه 200 نفر از شهرستان هاي (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) ميباشد.
هدف كلي اين پژوهش شناسايي راه هاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان است.

نتايج بدست آمده نشان داد:
فرضيه اصلي : اعتماد مردم به نظام حاكم، دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است.
فرضيه فرعي اول: اعتماد مردم به نظام حاكم بر جامعه بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضايي و امنيتي بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي سوم: اعتماد مردم به اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است نتايج بدست آمده نشان داد
1- ايجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم ميباشد. به عبارت ديگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي مردم ميتوانند با طيب خاطر و اطمينان كامل سرمايه هايشان را در زمينه توسعه صنعت گردشگري به كار اندازند همچنين گردشگران نيز با احساس امنيت كامل مكاني را جهت گردشگري انتخاب مينمايند.
2- تحقيق حاضر نشان ميدهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزايش امنيت داخلي و اجراي عدالت و انصاف و قانون گرايي باعث تقويت مشاركت مردم در اين صنعت ميشود.
3- همچنين در اين تحقيق نشان داده شده است كه به طور كلي رسانه ها در زمره عوامل تاثير گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگري ميباشد. تبليغات مناسب در زمينه معرفي راه هاي سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي و همچنين حمايت دولت از مشاركت مردم در زمينه اين صنعت و از سوي ديگر معرفي جاذبه هاي هر استان در زمينه گردشگري از عوامل موثري مي باشد كه ميتواند باعث تقويت مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اين صنعت مي باشد. اطلاع رساني در عمق مشاركت نهفته است.برچسب ها : دانلود , پايان نامه , صنعت گردشگري , مشاركت , نمونه گيري , گردشگري , گردشگر , مسافر , جهان اسلام , قرآن كريم , حمل و نقل آبي , ورزشي , تجارت , كسب و كار , موانع گردشگري , امنيت , ستم گري , ستم پذيري , اطلاع رساني , رسانه , تبليغات ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 10:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 3

دانلود پروژه نقد اخبار حوادث (با نگاهي بر رابطه ي جرم و رسانه)

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , حقوق , جرم , رسانه , اخبار حوادث , رسانه ملي , ماهواره , بزهكاري , مطبوعات , شايعه , متهم , خلافكاري , حوادث , جنايات , پيشگيري از جرم ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 25 اسفند 1395ساعت 8:54 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه تاثير رسانه ها بر فرهنگ

تعداد صفحات:13
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعلق جهاني اخبار و اطلاعات
انفجار زمان و مكان
صنعت فرهنگ
نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ
نقش رسانه در شكل دهي فرهنگ اجتماعي
اثرات مثبت و منفي بر فرهنگ جامعه
رسانه و نابودي فرهنگ
شيوه هاي جذب مخاطب
گم گشتگي فرهنگي
رسانه براي سود
رسانه در مقابل رسانه

منابع

"لينك دانلود"
برچسب ها : پروژه , پايان نامه , فرهنگ , رسانه , دانلود , علوم اجتماعي , جامعه , مخاطب , صنعت , اجتماع , نقش ,
+ نوشته شده در يکشنبه 8 اسفند 1395ساعت 10:25 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4