بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پروژه بررسي تاثيرات ماهواره بر هويت افراد

تعداد صفحات:131
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
اهداف موضوع
هدف كلي
هدف جزيي
تاريخچه موضوع
تاريخچه ماهواره
تاريخچه ماهواره در ايران
تاريخچه هويت
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
نگاهي به ماهواره از ديد جامعه شناس دكتر عليخواه
آينده ماهواره را چگونه مي بينيد؟
جايگاه رسانه‏ ها در زندگي امروز
سركوب ماهواره (جادوي رسانه ها)
دولت ها و ماهواره
طبقه بندي دولت ها در مورد ماهواره
علل منع استفاده از ماهواره
نتايج منع استفاده از ماهواره
راهكار و پيشنهادي در مورد استفاده از ماهواره
ماهواره و نقش آن در تحولات ايران
مخاطب شناسي ماهواره
برنامه‌ها چه تاثيري بر مخاطبان ميگذارند؟
ماهواره و مخاطب ايراني
تاثير برنامه هاي ماهواره اي درسطح جامعه
تاثيرات ماهواره بر نوجوانان
بررسي تاثيرات ماهواره بر جوانان
ديدگاه تفريطي
ديدگاه بينابين
تاثيرات برنامه هاي ماهواره اي در سطح فردي
مهم ترين حوزه تاثير برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي در سطح فردي
كاركردها و كاربردهاي ماهواره
نقش و كاركرد ماهواره ها در هويت‏ يابي يا بحران هويت
رسانه هاي جديد چقدر در ايجاد بحران هويت فرهنگي نقش دارند؟
استفاده از ماهواره با ترس يا تدبير
رسانه‏ ها و هنجارهاي اجتماعي
ماهواره و هويت‏ يابي
رسالت رسانه‏ هاي خودي در هويت‏ يابي و حفظ هويت
استراتژي رسانه‏ هاي غربي در ايجاد بحران هويت
جهاني شدن ارتباطات
فرهنگ واقعيت مجازي
ارتباطات جهاني شده و تهديدات فرهنگي
جهاني شدن رسانه‏ ها و فرسايش هويت هاي ملي
ماهواره – رسانه جديد، فرهنگ متاثر
مدل عملي تحقيق
متغيرها
فصل سوم – روش شناسي
مقدمه
فرضيه هاي تحقيق
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت ملي رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت ديني رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت اجتماعي رابطه وجود دارد
بين ميزان استفاده از ماهواره و هويت فردي رابطه وجود دارد
تعريف متغيرها و مفاهيم موضوع
ماهواره
هويت ملي
هويت ديني
هويت اجتماعي
هويت فردي
روش تحقيق
جامعه آماري و حجم نمونه
فصل چهارم – تجزيه و تحليل
مقدمه
جداول يك بعدي
جداول دو بعدي
فصل پنجم – خلاصه و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
پيوست ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

چكيده:
تحقيقي كه ملاحظه مي فرماييد در رابطه با بررسي و شناخت تاثيرات برنامه هاي ماهواره بر هويت افراد جامعه است. ماهواره يك سيستم بسيار پيشرفته است كه توسط آن ميتوان صدا، تصوير و اطلاعات را در عرض چند دقيقه از هر نقطه جهان بفرستد و بگيرد. رابطه با اين تحقيق از 228 نفر از مردم شهرستان نوش آباد و كاشان بااستفاده از تكنيك پرسش نامه نظراتي جمع آوري شد كه نمونه گيري به صورت تصادفي بوده است. براي بررسي اعتبار و روايي متغيرهاي پرسش نامه از آمون كرونباخ استفاده شده است.برچسب ها : آزمون كرونباخ , ارتباطات , بحران هويت , تدبير , ترس , تلويزيون , تهديدات فرهنگي , جامعه , حفظ هويت , دانلود , دولت , رسانه , روش شناسي , علوم اجتماعي , مخاطب ايراني , مخاطب شناسي , مخاطبان , نوجوانان , هنجارهاي اجتماعي , هويت فرهنگي , هويت اجتماعي , هويت افراد , هويت ديني , هويت فردي , هويت ملي , هويت‏ يابي , پروژه ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 12:29 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه تبليغات و تغيير نگرش ها

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
رشته روابط عمومي
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده
تبليغات
عوامل تاثير گذار در پذيرش پيام
منبع پيام
ماهيت پيام
شخصيت پيامگير و ويژگي هاي آن
محيط يا شرايط دريافت پيام
وظايف كارگزاران تبليغ ( منبع تبليغ )
برانگيختن احساس نياز مردم نسبت به تغيير
ايجاد ارتباط با مخاطب
تعيين نياز مخاطب
ايجاد انگيزه تغيير در مخاطب
تبديل نگرش به رفتار
پديدار ساختن تغيير
دستيابي به داوري جديد
نگرش ها و چگونگي تكوين آن ها
تعاريف نگرش
ويژگي هاي نگرش
ابعاد نگرش ها
تكوين نگرش ها
نظريه هاي تغيير نگرش
الگوهاي يادگيري تغيير نگرش
نظريه محرك – پاسخ
نظريه هاولند
نظريه مشوق ها و تعارض ها
الگوهاي شناختي تغيير نگرش
مفروضات الگو درباره ماهيت آدمي
نظريه تعادل
ساخت هاي شناختي متعادل و نامتعادل
نظريه توافق
مردم كساني را كه شبيه خودشان باشند، دوست دارند
نظريه همسازي شناختي
نظريه ناهماهنگي (ناهمسازي) شناختي
كاربردهاي نظريه همسازي شناختي
نظريه قضاوت اجتماعي
مفاهيم بنيادي نظريه قضاوت اجتماعي
گستره پذيرش، گسترده طرد و گستره عدم التزام
خلاصه نظريه هاي تغيير نگرش ها
جمع بندي
منابع

مقدمه:
انسان امروز زير بمباران شديدي از تبليغات زندگي ميكند. تعداد آگهي هاي تلويزيوني كه فرد در زندگي ميبيند به حدي زياد است كه باور آن حتي براي خودمان، كه زير فشار چنين حجم غريبي هستيم، مشكل است. آگهي تلويزيوني نه تنها نحوه استفاده ما را از ديگر رسانه هاي ارتباطي تحت كنترل دارد، بلكه بر نحوه حيات، منش، رفتار و جهان بيني تاثير ميگذارد. تبليغات منحصر به تلويزيون نميشود بلكه رسانه هاي ديگر را نيز در بر ميگيرد. راديو، روزنامه، مجله، تبليغات شهري، اينترنت و… از جمله رسانه هاي مهم تبليغاتي محسوب ميشود. به نظر ميرسد كه هر يك از ما در طي شبانه روز خواسته يا ناخواسته در معرض تبليغات فراواني هستيم. بنابراين شناخت علمي تبليغات قطعاً ضروري و لازم به نظر ميرسد و وظيفه كارگزار تبليغ كه يكي از اركان تبليغ ميباشد شناخت كافي از افكار عمومي ميباشد و افكار عمومي به عنوان يك پديده رواني ـ اجتماعي بر نگرش ها استوار است كه سوق دادن آن در يك جهت معين كوشش هاي بسياري را مي طلبد. كارگزاران تبليغ هرگاه لازم بدانند كه افكار عمومي را به حمايت از نظريه معيني يا سازمان و موسسه اي ترغيب كنند در بيشتر موارد با اعمال نفوذ در احساسات مردم به اين كار مبادرت ميورزند. درواقع از طريق تبليغات تلاش ميشود كه تا حد امكان نيروي انديشه و وجدان فرد را كمتر به كار اندازند و برعكس در او واكنش هاي انعكاسي شرطي پديد آورد.

چكيده:
منبع پيام، ماهيت پيام، ويژگيهاي پيام گير و محيط پيام يا شرايط دريافت پيام از عوامل تاثير گذار در پذيرش پيام ميباشند. كار اصلي كارگزار تبليغ يا منبع پيام برقراري ارتباط با فرد، گروه يا عموم ميباشد در اين راه كارگزار تبليغ بايد پس از ارتباط و تعيين نياز مخاطب او را به تغيير تشويق كند و نگرش فرد را به رفتار تبديل كند. نگرش نظامي بادوام است كه شامل يك عنصر شناختي با يك عنصر احساسي و يك تمايل به عمل است. نگرش داراي سه ويژگي است. هر نگرشي شامل يك شي، شخصي، رويداد يا موقعيت است ( موضوع نگرش) دوم آن كه نگرش ها معمولاً ارزشيابانه اند، سوم آن كه نگرش ها معمولاً داراي ثبات و دوام قابل توجهي اند. بر طبق تحقيقات، آن چه نيازهاي شخصي را برآورده ميكند، كسب اطلاعات درباره موضوع يا شي يا فرد خاص، تعلق گروهي و شخصيت فرد از عوامل تكوين نگرش ها هستند. نظريه محرك، پاسخ و نظريه هاولند از جمله الگوهاي يادگيري تغيير نگرش ها هستند. اين نظريه ها بيشتر بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه نگرش ها وقتي تغيير ميكنند كه تقويت هاي ارائه شده براي نشان دادن رفتار تازه بيشتر از تقويت هاي موجود در پاسخ قديمي باشد. نظري تعادل، توافق، قضاوت اجتماعي و همسازي شناختي از جمله نظريات الگوهاي شناختي تغيير نگرش هستند كه بر اساس اين فرض وضع شده اند كه انسان به پذيرنده منفعل اطلاعات نيست، بلكه به عنوان موجودي داراي شناخت اطلاعات رسيده را مورد ارزيابي، تجزيه و تحليل و تغيير و تفسير قرار مي دهد. در اين فرآيند نقش تفكر، حافظه، بينش و عواملي از اين قبيل اساسي و مهم است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , تبليغات , تغيير نگرش , پيام , پيامگير , قضاوت اجتماعي , گستره پذيرش , آگهي , تلويزيون , رسانه , راديو , روزنامه , مجله , تبليغات شهري , اينترنت , افكار عمومي , تفكر , حافظه , نظريه هاولند , توافق , تعادل , نگرش فردي ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 12:23 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه راه هاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري در استان خوزست

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
پيشينه تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق
سئوالات فرعي تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
متغيرهاي تحقيق
متغير هاي مستقل
متغير وابسته
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني (جامعه آماري)
قلمرو زماني
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
موانع و محدوديت هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
گردشگري
گردشگر
مسافر
جاذبه هاي تاريخي
جاذبه هاي طبيعي
صنعت گردشگري
مشاركت
امنيت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگري
سازمان جهاني جهانگردي
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
تعاريف و اصطلاحات گردشگري
تعريف گردشگري
تعريف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازديد كننده
تور
تاريخچه گردشگري
گردشگري در جهان اسلام و قرآن كريم
گردشگري در دنياي حاضر
اَشكال گردشگري
گردشگري با انگيزه ماجرا جويان
گردشگري روستايي
گردشگري بوم شناختي (اكوتوريسم)
گردشگري حمل و نقل آبي
گردشگري مسكوني
گردشگري مذهبي
گردشگري قومي
گردشگري نوستالوژيك
گردشگري با توجه به هدف
گردشگري فراغتي و سرگرمي
گردشگري فرهنگي، اجتماعي و مذهبي
گردشگري ورزشي
گردشگري تجارت و كسب و كار
گردشگري سمينارها و كنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگري
مزاياي عمده گردشگري
برخي از نقاط ضعف گردشگري
گردشگري در ايران
جاذبه هاي گردشگري در ايران
جاذبه هاي فرهنگي ايران
جاذبه ها و مناظر طبيعي ايران
موانع توسعه گردشگري در ايران
برخي از مشكلات و موانع گردشگري در ايران
گردشگري در خوزستان
پيشينه تاريخي خوزستان
موقعيت جغرافيايي – حدود و مساحت
آثار باستاني و بناهاي تاريخي و مذهبي خوزستان
ويرانه هاي شهر قديم اهواز
گورستان زرتشتيان
مقبره علي بن مهزيار اهوازي
مقبره حضرت سيد عباس
شهر باستاني شوش
چغازنبيل (معبد زيگورات)
دستگاه هاي امنيتي در گردشگري
امنيت
امنيت قضايي
امنيت دسته جمعي
عوامل تهديد كننده امنيت
تجاوز
ستم گري و ستم پذيري
تهديد و ارعاب
رابطه بين جهانگردي و جرم
مشاركت
شرايط عمده اجراي مشاركت
كاركردهاي مشاركت اجتماعي
مشاركت مردم و رابطه آن با امنيت
اعتماد به نظام جمهوري اسلامي
جهانگردي و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري
شيوه نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات
پايايي و روائي پرسشنامه
پايايي (Reliablity)
روائي (validity)
چارچوب نظري تحقيق
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن
مقدمه
تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي
آمار تو صيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – بحث و تفسير
مقدمه
نتيجه گيري پژوهش
پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادات براي محققين آتي
منابع
Abstract

چكيده:
انسان پيشرفته امروزي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدن هاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مينمايد. اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام صنعت جهانگردي را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود.
در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار ميرود. بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نميتوان فقط به افتخارات گذشته متكي بود.
لذا توسعه صنعت گردشگري به وسيله ايجاد انگيزه و بررسي راههاي تقويت مشاركت مردم در اين توسعه، براي اين صنعت امري حياتي است.
امروزه گردشگري و صنعت جهانگردي منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود و بسياري از آن ها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي استفاده ميكنند.
لذا پژوهشگر در اين تحقيق بر آن است تا بتواند راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري – گردشگري داخلي- را مورد بررسي قرار دهد. به همين دليل با توجه به مبناي نظري تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعيت موجود گردشگري و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه هاي امنيتي و قضايي و نيز اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه اين مطالعه 200 نفر از شهرستان هاي (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) ميباشد.
هدف كلي اين پژوهش شناسايي راه هاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان است.

نتايج بدست آمده نشان داد:
فرضيه اصلي : اعتماد مردم به نظام حاكم، دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است.
فرضيه فرعي اول: اعتماد مردم به نظام حاكم بر جامعه بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضايي و امنيتي بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي سوم: اعتماد مردم به اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است نتايج بدست آمده نشان داد
1- ايجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم ميباشد. به عبارت ديگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي مردم ميتوانند با طيب خاطر و اطمينان كامل سرمايه هايشان را در زمينه توسعه صنعت گردشگري به كار اندازند همچنين گردشگران نيز با احساس امنيت كامل مكاني را جهت گردشگري انتخاب مينمايند.
2- تحقيق حاضر نشان ميدهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزايش امنيت داخلي و اجراي عدالت و انصاف و قانون گرايي باعث تقويت مشاركت مردم در اين صنعت ميشود.
3- همچنين در اين تحقيق نشان داده شده است كه به طور كلي رسانه ها در زمره عوامل تاثير گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگري ميباشد. تبليغات مناسب در زمينه معرفي راه هاي سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي و همچنين حمايت دولت از مشاركت مردم در زمينه اين صنعت و از سوي ديگر معرفي جاذبه هاي هر استان در زمينه گردشگري از عوامل موثري مي باشد كه ميتواند باعث تقويت مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اين صنعت مي باشد. اطلاع رساني در عمق مشاركت نهفته است.برچسب ها : دانلود , پايان نامه , صنعت گردشگري , مشاركت , نمونه گيري , گردشگري , گردشگر , مسافر , جهان اسلام , قرآن كريم , حمل و نقل آبي , ورزشي , تجارت , كسب و كار , موانع گردشگري , امنيت , ستم گري , ستم پذيري , اطلاع رساني , رسانه , تبليغات ,
+ نوشته شده در سه شنبه 8 فروردين 1396ساعت 10:59 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه نقد اخبار حوادث (با نگاهي بر رابطه ي جرم و رسانه)

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , حقوق , جرم , رسانه , اخبار حوادث , رسانه ملي , ماهواره , بزهكاري , مطبوعات , شايعه , متهم , خلافكاري , حوادث , جنايات , پيشگيري از جرم ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 25 اسفند 1395ساعت 8:54 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه تاثير رسانه ها بر فرهنگ

تعداد صفحات:13
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعلق جهاني اخبار و اطلاعات
انفجار زمان و مكان
صنعت فرهنگ
نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ
نقش رسانه در شكل دهي فرهنگ اجتماعي
اثرات مثبت و منفي بر فرهنگ جامعه
رسانه و نابودي فرهنگ
شيوه هاي جذب مخاطب
گم گشتگي فرهنگي
رسانه براي سود
رسانه در مقابل رسانه

منابع

"لينك دانلود"
برچسب ها : پروژه , پايان نامه , فرهنگ , رسانه , دانلود , علوم اجتماعي , جامعه , مخاطب , صنعت , اجتماع , نقش ,
+ نوشته شده در يکشنبه 8 اسفند 1395ساعت 10:25 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

پروژه بررسی موتورهای جستجوگر

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:21

نوع فایل:word

فهرست:

مقدمه

موتورجستجوگر چگونه کار می‌کند

انواع موتورهای جستجوگر

نسل بعدی موتورهای جستجوگر

منابع و مأخذ

مقدمه :

با پیشرفت بشر در زمینه‌های مختلف علمی و افزایش سطح آگاهی انسان درباره پدیده‌های مختلف و البته نیاز رو به گسترش ما به دانش و اطلاعات در این عصر زمینه برای بروز پدید‌ه‌های مختلفی که بتواند خواسته‌های علمی و اطلاع رسانی انسان را برای برآورده‌ سازد افزایش یافته است . با ساخت کامپیوتر در اواسط قرن گذشته مقداری از نیازهای انسان برآورده شد با گذشت زمان این دستگاه در قسمتهای مختلف جامعه نفوذ کرد و تا امروز که در جاهایی مانند مراکز نظامی، پزشکی و اداری به وفور استفاده می شود .

در دهه‌های پایانی قرن گذشته با افزایش نیاز به اطلاعات بصورت روزانه گسترش ارتباط بین سازمانها و نهادها . نیاز به یک شبکه جهانی احساس شد که هم اطلاعات به روز شده و فراوانی بتواند در آن وجود داشته باشد و هم به سادگی و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد . که اینترنت بر این اساس شکل گرفت . امروزه اینترنت به سرعت در حال وارد شدن به زندگی مردم است این رسانه با مطالب فراوان و متنوعی که دارد توانسته است قشرهای مختلف مردم را به خود جذب کند .

امروزه عده زیادی از مردم عادی، ادارات دولتی، سازمانها ، … در روز از اینترنت استفاده می کنند . به همین خاطر به مکانیزمی نیاز شد که کاربران بتوانند امکان جستجو داشته باشند در نتیجه موتورهای جستجوگر در این رسانه ایجاد شده است تا بتواند مطالب مورد نظر کاربر را به سرعت پیدا کنند .

موتورهای جستجو از ابتدای تشکیل خود با امکان جستجوی مطلب در بعضی از سایتهای اینترنتی قرار گرفتند. این سایت ها با گذشت زمان توانستند مکانیزم جستجوی خود را بهینه و از طرفی گسترده‌تر کنند . با گسترش استفاده از اینترنت احتیاج به موتور جستجوی فارسی بشدت مشاهده می شد که این کار توسط GOOGLE انجام شده است . و می توان به کمک آن اطلاعات فراوانی را بصورت فارسی در زمینه‌های مختلف بدست آورد . گستردگی این مطالب بقدری زیاد است که پیشنهاد می شود که هر کاربر اسم خود را یک بار در موتور جستجو نوشته و نتیجه کار را مشاهده کنند .

سایتهای موتور جستجو در حال حاضر نیز در حال بهتر کردن الگوریتم جستجوی خود و اضافه کردن کارایی های دیگر به سایت خود هستند که در قسمت پایانی تحقیق آمده است . در این تحقیق سعی شده است مطالبی راجع به موتورهای جستجو و انواع آن و نسل

آینده آنها مطالبی آورده شده است .

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : پروژه , پایان نامه , دانلود , موتور جستجو , اینترنت , رسانه , گوگل , سایت , یاهو , مکانیزم جستجو , کامپیوتر ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 7 بهمن 1395ساعت 0:28 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 4

پروژه استگانوگرافی یا پنهان نگاری رشته حسابداری

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس تعداد صفحات:26

نوع فایل: word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه

استگانوگرافی چیست

تفاوت Steganography و Cryptography

Steganography در رسانه های مختلف

برخی کاربردهای استگانوگرافی

معایب استگانوگرافی

Watermarkin چیست؟

فرق watermarking وfingerprinting چیست؟

Steganalysisچیست ؟

تقابل امنیت، ظرفیت و مقاومت

نتیجه گیری

منابع

مقدمه:

Steganography در یونانی به معنای پوشیده شده یا نوشتن مخفیانه است.

هدف steganography این است که پیغامی را در یک پیغام دیگر ِ بی خطر به روشی ذخیره کند که دشمن پی به وجود پیغام اولی در پیغام دوم نبرد.

جوهر های نامرئی یکی از عمومی ترین ابزارها برای steganography هستند

استگانوگرافی موضوعی است که به ندرت از طریق هواخواهان امنیتی فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است .

اغلب مردم از موضوع استگانوگرافی بی خبرند و حتی نمی دانند استگانوگرافی چیست.

جهت دانلود کليک نماييد


برچسب ها : حسابداری , پروژه , پایان نامه , استگانوگرافی , پنهان نگاری , رسانه , امنیت , ظرفیت , مقاومت ,
+ نوشته شده در دوشنبه 24 آبان 1395ساعت 12:22 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 14

کامآران