بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پايان نامه بررسي منابع انساني در شركت مرسده

تعداد صفحات:108
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه تاسيس
ميزان مصرف مواد
بازاريابي و فروش
فصل اول
نظريه هاي علمي مديريت
تعريف مديريت
اهميت مديريت
نظريه هاي مكتب كلاسيك
نظريه مديريت علمي
نظريه اصول گرايان (وظيفه گرايان)
نظريه بوروكراسي
مكتب روابط انساني
وضعيت مديريت امروز
مديريت نظام گرا
مديريت اقتضايي
هرم مديريت
مديريت عملياتي (سرپرستي)
مديريت مياني
مديريت عالي
ارتباط خلاقيت و برنامه ريزي
چه كسي خلاقيت و نوآوري مي كند؟
موانع خلاقيت
انواع انديشيدن
خلاق
سببي يا علي
استقرايي
قياسي
قضاوتي (حل مساله)
آيا ابداع همان خلاقيت است؟
خلاقيت
ابداع
درخش ناگهاني يك فكر
پيشنهادات عملي براي كسب سلاست فكر
يادداشت برداري
انتخاب زمان و مكان
به كارگيري حس كنجكاوي و توان پرسيدن
استفاده از روابط ميان افكار
تغيير شكل وضع موجود
ترتيب مجدد
جايگزيني
افزودن و كاستن
تغيير جهت دادن
فهرست ويژگي هاي
تحليل شبكه
روش راه حل جويي قياسي مستقيم
روش راه حل جويي قياسي غير مستقيم
روش راه حل جويي قياسي رقابتي مستقيم
خود را جاي ديگران قرار دادن
استفاده از رويدادهاي پيش بيني نشده
برداشت از گزارش ها و نامه ها
فن داده/ باز داده
ترغيب خلاقيت
فضاي خلاق
دادن وقت براي خلاقيت
برقراري سيستم پيشنهادات
ايجاد واحد مخصوص خلاقيت
تصميم گيري
انحراف از تجربيات گذشته
انحراف از برنامه تعيين شده
پيشي گرفتن رقبا
رويه هاي غير مستقيم
از طريق كاركنان
صلاحيت مدير
انجام وظيفه
از طريق مافوق ها
از طريق ارباب رجوع يا مشتري
مساله يابي غير رسمي
انتخاب
فرآيند حل مساله
انواع مساله و تصميم
تصميم هاي برنامه ريزي شده
تصميم هاي برنامه ريزي نشده
برنامه ريزي
فلسفه برنامه ريزي
ضرورت برنامه ريزي
تعريف اصل برنامه ريزي
هدف هاي برنامه ريزي
اولويت برنامه ريزي
انواع برنامه ريزي
برنامه ريزي اساسي (استراتژيك)
برنامه ريزي اجرايي (عملياتي)
برنامه ريزي تخصصي در برنامه ريزي در ساير وظايف مديريت
برنامه ريزي و كنترل توليد (مديريت توليد)
برنامه ريزي پرسنلي (نيروي انساني)
برنامه ريزي مالي
برنامه ريزي (مديريت) بر مبناي هدف و نتيجه
برنامه ريزي (مديريت) بر اساس استثنا
برنامه ريزي اضطراري
راه هاي كاهش محدوديت هاي برنامه ريزي
دام هاي ده گانه اصلي در برنامه ريزي موفق
تعريف برنامه
برنامه هاي استراتژيك
برنامه هاي عملياتي (اجرايي – تاكتيكي)
اهميت انعطاف در برنامه
سازماندهي
تعريف سازماندهي
طراحي اداره بر مبناي مشتري
مزايا
معايب
طراحي بازاري اداره
مزايا
معايب
تعيين استاندارد
تقسيم كار عمودي
تعداد سطوح در سلسله مراتب
حيطه نظارت
درجه تمركز
رابطه بلند بودن ساخت سازماني با حيطه نظارت
رابطه حيطه نظارت با درجه تمركز
هماهنگي
اهميت هماهنگي
همبستگي مجموعه اي
همبستگي ترتيبي
همبستگي مرحله اي
مكانيزم هاي هماهنگي
هماهنگي برنامه ريزي نشده
هماهنگي برنامه ريزي شده (غير انساني)
هماهنگي فردي
مقام مسئول
هماهنگ كننده
مدير محصول
مدير پروژه
مسئول هماهنگي مشتريان
دفتر مركزي
هماهنگي گروهي
هماهنگي بر مبناي اقتضا
انگيزش
تعريف انگيزه
نظريه هاي انگيزش
نظريه انگيزش و بهداشت رواني
نظريه دو ساحتي انسان
نظريه هاي فرآيندي
نظريه انتظار
نظريه انتظار و برابري
انگيزه مديريت
چالشي بودن كار
مقام
انگيزه رهبري
رقابت
پول
فصل دوم
اصول مديريت منابع انساني
ماهيت مديريت منابع انساني
وظايف مديريت منابع انساني
نقش مديريت منابع انساني در مورد بخش سازمان
تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني
تجزيه و تحليل شغل
مراحل تجزيه و تحليل شغلي
روش هاي تجزيه و تحليل شغل
مشاهده مستقيم
مصاحبه
پرسشنامه
نكات مهم در طراحي پرسشنامه
مصاحبه گروهي
نشست متخصصان
ثبت وقايع
كاربرد تجزيه و تحليل شغل
كارمند يابي
انتخاب و انتصاب
آموزش
ايمني
ارزيابي عملكرد
حقوق و دستمزد
عوامل موثر در كارمند يابي
عوامل محيطي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي
عوامل تكنولوژيك
قوانين و مقررات
عوامل سازماني
شهرت
جذابيت شغل
سياست ها و خط مشي هاي سازمان
دخالت اتحاديه ها
هزينه كارمند يابي
فصل سوم
روند عملكرد منابع انساني در شركت مرسده
روند كار شركت مرسده
روند كار شركت :روند پذيرش و انجام سفارشات
معرفي دستگاه ها
جت هاي رنگ رزي
هاسپل ها
استنترها
دستگاه هاي خار
دستگاه هاي تراش
كامپكت
سانتر يفيوژ (آبگير)
تامبلر
سيستم پساب و تصفيه خانه
فرآيند كار را در اين شركت ميتوان به 4 دسته عمده تقسيم كرد
روند كار در شماره A
روند كار در شماره B
روند كار در شماره C
روند كار در شماره D
خلاقيت در شركت مرسده
ايجاد حس رقابت در بين پرسنل شركت
يك راهكار پيشنهاد مي شود
مساله يابي
تصميم گيري
تصميم هاي برنامه ريزي شده شركت
برنامه ريزي استراتژيك
برنامه ريزي عملياتي
برنامه ريزي هاي تخصصي براي هر قسمت
برنامه ريزي و كنترل توليد
برنامه ريزي پرسنلي شركت
برنامه ريزي مالي شركت
تقسيم كار در شركت
هماهنگي منابع انساني شركت
حفاظت صنعتي
روند كارمند يابي در شركت مرسده
شرايط لازم احراز كارگر از نظر شركت
تعداد پرسنل شركت
سيستم پاداش
ساعت كاري شركت
فصل چهارم
نتيجه گيري شركت مرسده
جت هاي رنگرزي
استنترها
دستگاهاي خار
سهولت در زنگرزي
پساب كارخانه
افزايش نيروي انساني
بوجود آوردن نظام تشويقي
كاهش آلودگي صوتي
تغيير فيزيكي دستگاه ها
غذاخوري
وسيله اياب و ذهاب
فضاي سبز
سخن آخر
منابع و مأخذ

فهرست نمودار و جداول:
مدل اساسي سيستم هاي باز
ساختار مديريت بر مبناي هدف
نمودار سطوح سازماني
رابطه بلندي ساخت سازماني، حيطه نظارت و درجه تمركز
همبستگي ترتيبي
چگونگي شكل گيري رفتار
پيش فرض مديران در مورد جنبه هاي انساني كار
سبك هاي مديريتي بر مبناي پيش فرض هاي y,x
شكل استقرار دستگاه ها
نمودار فرآيند چند محصولي
چارت سازماني شركت مرسده

تعريف مديريت:
مديريت، فرآيند به كارگيري موثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج مناسب و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزش مورد قبول، صورت مي گيرد.
اهميت مديريت:
به نظريه هارولد كنتز، مديريت را مهم ترين زمينه فعاليت انساني ميداند و معتقد است كه وظيفه اصلي مديران در تمام سطوح و د رهمه واحدهاي مختلف بازرگاني، صنعتي و اداري اين است كه محيطي را طراحي و نگهداري كنند تا در آن اعضا بتواند به صورت گروهي با يكديگر كار كنند و به اهداف تعيين شده دست يابند.
نظريه هاي مكتب كلاسيك:
مكتب كلاسيك شامل سه نظريه ذيل است:
1) نظريه مديريت علمي
2) نظريه فرآيندي مديريت (اصول گرايان)
3) نظريه بوروكراسي
نظريه هاي مديريت علمي و فرآيند مديريت بطور جداگانه ولي تقريباً در يك مقطع زماني شكل گرفته اند. ماكس وبر نظريه بوروكراسي را ارائه كرد كه تا بيش از نيم قرن، نقطه جدايي مطالعه ساختار سازماني و كاركرد آن محسوب ميشد.
1) نظريه مديريت علمي:
از اواخر قرن سيزدهم هجري شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گروهي تلاش كردند اصول مديريت را با به كارگيري روشهاي مهندسي در طراحي شغل علمي تر سازنده و در اين جهت مطالعات اوليه روانشناسان صنعتي، كه در رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل را به كار ميبردند بدان ها كمك كرد.
اين گروه تلاش خود را بر طراحي اثر بخش كاركنان متمركز كردند.
اصول بنياديني كه تيلور در برخورد علمي با مديريت نهفته ميديد عبارتند از:
1) جايگزيني اصول علمي به جاي محاسبات سر انگشتي.
2) كسب هماهنگي در فعاليت گروهي به جاي تشتت در عمل.
3) جلب همكاري افراد به جاي آشفتگي حاصل از فرد گرايي
4) كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازده.
5) تلاش به منظور ارتقاي سطح رشد تمام كاركنان براي ترقي روز افزون خود و سازمان شان.
ناگفته نماند كه بعضي از فنوني كه تيلور، همكاران و پيروانش براي به اجرا درآوردن فلسفه و اصول مديريت علمي به كار برده اند جنبه مكانيكي معيني دارد.برچسب ها : آلودگي صوتي , آموزش , استراتژيك , استنتر , انگيزش , ايمني , بازاريابي , برنامه ريزي , بسيج , بهداشت رواني , بوروكراسي , تامبلر , تصفيه خانه , تصميم گيري , تيلور , تكنولوژيك , حس كنجكاوي , حفاظت صنعتي , حقوق و دستمزد , خلاق , خلاقيت , دانلود , رنگ رزي , رنگرزي , رهبري , روابط انساني , روند كار , سازمان , سازماندهي , سانتر يفيوژ , سيستم , سيستم پاداش , سيستم پساب , شغل , شهرت , صلاحيت مدير , عملياتي , عوامل سازماني , غذاخوري , فرآيند , فروش , فضاي سبز , فلسفه , قوانين و مقررات , مديران , مديريت توليد , مديريت نظام گرا , مديريت , مساله يابي , منابع , منابع انساني , نوآوري , نيروي انساني , هاسپل , وسيله اياب و ذهاب , پايان نامه , پرسنل , پول , پيشنهادات , چارت سازماني , كارخانه , كارمند , كاركنان , كامپكت , كنترل توليد ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 خرداد 1396ساعت 13:44 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه ماهي تخميري

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
فلور ميكروبي يك نوع ماهي تخميري
ايزوله كردن ميكرو ارگانيسم هاي momoni
ماهي تخمير شده Som-fak
فصل دوم
تخمير و فلورميكروبي Plaa-som، يك فرآورده ماهي تخميري تايواني تهيه شده با مقادير مختلف نمك
مواد و روش ها
توليد plaa-som
آناليز شيميايي
آناليز ميكروبي
فنوتيپ (ويژگي هاي ظاهري) باكتري هاي اسيد لاكتيك و مخمرها
آناليز شيميايي
تغييرات ميكروبي
توصيف فنوتيپي و ژنوتيپي باكتري هاي اسيد لاكتيك
شناسايي و تعيين مخمرها
فصل سوم
شاخص هاي كنترل ايمني براي يك محصول ماهي تخمير شده تايلندي
مقدمه
تغييرات شيميايي در طي تخمير
تغييرات ميكروبيولوژيكي در طي تخمير
فصل چهارم
نقش آمين هاي بيوژنيك در ايمني غذا و سلامتي انسان
فهرست منابع و مراجع

فلور ميكروبي يك نوع ماهي تخميري (Momoni):
ادويه هاي تخمير شده بعنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفريقا مورد استفاده قرار ميگيرند. بر عكس در كشورهاي آسيـايي محصولات ماهي تخمير شده معمولاً بخشي از رژيم غذايي سنتي مردم نيستند. در غنا يكي از محصولات ماهي تخمير شده بنام momoni عموماً بعنوان چاشني براي تهيه سس ها مورد استفاده قرار ميگيرد.
تخمير ميكروبي ماهي در توليد سس ها و خمير هاي مختلف ماهي رخ ميدهد. سس ها و خميرهاي ماهي غلظت بالايي از نمك دارند ( 15-25 درصد وزني/ وزني) و بنابراين ارزش غذايي آن ها به خاطر اينكه نميتوانند در مقادير زياد مصرف شوند محدود است.
Terasi هم يك غذاي تخميري بومي است كه در اندونزي از خمير ماهي يا ميگو با تخمير طبيعي در حضور غلظت بالاي نمك تهيه ميشود. براي تهيه momoni انواع مختلفي از ماهي ها به كار برده ميشود. ماهي ها تميز شده و امحاء و احشاء آن ها بيرون آورده شده و به وسيله آب به خوبي شسته ميشوند سپس نمك زني انجام ميشود كه مقدار آن 310-294 گرم به ازاي هر كيلو گرم ماهي ميباشد. نواحي روده و شكم ماهي شديدتر نمك زده ميشوند. ماهي ها در سبدهايي كه روي آن با سيني هاي آلومينيومي پوشانده شده و يا سبدهايي از جنس كنف قرار ميگيرند و اجازه ميدهند در طول 5-1 روز تخمير اتفاق بيفتد. قبل از فروش ماهي هاي تخمير شده در آب نمك شسته ميشوند و با نمك ماليده شده و به قطعات كوچك بريده ميشوند، اين قطعات كوچك در آفتاب در سيني هاي چوبي و در هواي آزاد براي چند ساعت خشك ميشوند.برچسب ها : آمين هاي بيوژنيك , آناليز شيميايي , آناليز ميكروبي , ارزش غذايي , ارگانيسم , اسيد لاكتيك , ايزوله , ايمني غذا , تغييرات شيميايي , دانلود , صنايع غذايي , طعم دهندهطعم دهنده , فروش , فلور ميكروبي , ماهي , ماهي تخميري , محصولات ماهي , ميگو , پروژه , چاشني ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 خرداد 1396ساعت 13:38 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود گزارش كارآموزي مخابرات مركزي استان مازندران

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
شركت مخابرات استان مازندران
مقدمه
مديريت شركت
مديريت توسعه و مهندسي
مديريت نگهداري و پشتيباني
مديريت مالي و اداري
مديريت بازاريابي و فروش
فصل دوم
مقدمه
خريد تجهيزات عمومي مخابرات
گزارش از مركز مخابراتي انقلاب
فصل سوم
ترافيك سنجي
مقدمه
فصل چهارم
نتيجه گيري

چكيده:
شركت مخابرات استان مازندران، شركتي است كه با روش هاي مختلف به ارائه سرويس ها و خدمات مختلف ميپردازد و تمام سيستم هاي اداري و فني آن با توجه به تغييرات روز و نيازهاي احساس شده در بخش ارتباطات خود را وفق داده و در جهت برطرف نمودن اين امر تلاش ميكنند. اين شركت با مديريت‌هاي ايجاد شده و استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي توليد شده و در حال توسعه، خود را به سمت پيشرفت سوق ميدهند.برچسب ها : ارتباطات , بازاريابي , تجهيزات , ترافيك سنجي , تكنولوژي , خدمات , دانلود , سخت افزار , سرويس , فروش , فناوري اطلاعات , مخابرات , مديريت توسعه و مهندسي , مديريت مالي و اداري , مديريت نگهداري و پشتيباني , مديريت , نرم افزار , گزارش كارآموزي ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 خرداد 1396ساعت 13:30 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه بررسي قوانين و مقررات مربوط به حراج و مزايده

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان ميكند.
دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
دستور فروش براي اموال ضايع شدني
اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهي فروش
دعوت از طرفين
اخطار به محكوم له جهت حضور
اخطار به محكوم عليه جهت حضور
اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده
جلسه فروش
حضار اجباري در جلسه فروش
حضار اختياري
نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ كارشناسي يا ارزياب
مبلغ توافق
قيمت مزايده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدي
پرداخت به وعده
فروش قسمتي از مال توقيف شده
اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غير منقول
مندرجات آگهي فروش غير منقول
اتمام عمليات مزايده در اموال غير منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهي فروش
مكان حراج
دعوت از طرفين
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شركت در حراج
جلسه حراج
موارد بي اعتباري حراج
موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندي معاملات
طبقه‌بندي انواع مناقصات
اعضا كميسيون مناقصه
ضمانت‌نامه براي مناقصه
انعقاد قرارداد
تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
استثنائات وارده در انجام مزايده
اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
فروش اموال غيرمنقول دولتي
نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
بورس
اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي به وجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جز نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه ميكند و او را انجام تعهد باز ميدارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتيكه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، ميتواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتيكه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له ميتواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي ميكند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.برچسب ها : آگهي فروش , احكام مدني , ارزياب , اسناد رسمي , اموال غيرمنقول , اموال منقول , بازداشت , بورس , تخلفات اداري , تشكيلات , جلسه فروش , حراج , حقوق , دادگستري , دانلود , سند رسمي , شهرداري , فروش , فروش اموال , قوانين و مقررات , قيمت مزايده , كميسيون , مبلغ توافق , مبلغ كارشناسي , مزايده , مناقصه , نحوه پرداخت , پروژه ,
+ نوشته شده در شنبه 23 ارديبهشت 1396ساعت 10:32 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه بررسي تاثير دين و مذهب بر بازاريابي بين الملل

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژگان
مقدمه
پيشينه تحقيق
بيان مسئله
استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي بين المللي
سرمايه‌گذاري مستقيم
فرهنگ
الگو هافستد
الگو شواتز
تعامل غير وظيفه اي
تعامل وظيفه اي
مفهوم بازار بين المللي
حيطه عمل بازار بين‌المللي
تحليل محيط بازار بين‌المللي
محيط اقتصادي
فرهنگ
مفهوم فرهنگ
اجزاي فرهنگ
عوامل تاثير گذار بر فرهنگ
موثر ترين عامل دين و مذهب
تركيب رويكردها
ساير عوامل
الگوي چهار بعدي هافستد
ويژگي بازارهاي بين الملل
محيط سياسي و حقوقي
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اين مقاله بررسي تاثير دين و مذهب در بازاريابي بين الملل ميباشد. در اين مقاله سعي شده است آن چه در تغيير خريد و فروش كالاها در سطح بين الملل موثر واقع ميشوند مورد بررسي قرار گيرند. همچنين نقش فرهنگ، اصول اخلاقي و اينترنت در بازاريابي بين الملل مورد بررسي قرار گرفته است. و الگوهاي فرهنگي براي درك و طبقه بندي فرهنگ، محك زدن سابقه فرهنگ هاي ملي و بررسي ثبات فرهنگ در ميان فرهنگ هاي ديگر بيان شده است. و بخش ها مختلف فرآيند مذاكره را در جهت فرهنگ هاي ميان ملي بيان كرده است. و چهارچوبي از استراتژي هاي بازاريابي بين الملل ارايه شده است. و به تاثير اينترنت بعنوان ابزاري جهت دسترسي مصرف كننده به بازارهاي خارجي با شالوده هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي مختلف پرداخته شده است. از جمله موضوعاتي كه تاثير آن بر بازارهاي بين المللي مد نظر قرار ميگيرد ميتوان به تاثير اقتصاد و محيط اقتصادي، تاثير فرهنگ جوامع و تاثير محيط حقوقي و سياسي اشاره نمود. در بحث محيط اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات تاثير گذار گفته ميشود كه دو عامل قابل كنترل و غير قابل كنترل بعنوان مواردي كه در بازارهاي بين المللي نقش ايفا ميكنند. در قسمت بعد فرهنگ بعنوان يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر بازارهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، كه در آن بعد از ذكر مفهوم فرهنگ به موضوعات اجزاي فرهنگ، عوامل تاثيرگذار بر فرهنگ و الگوي چهار بعدي هافستد پرداخته خواهد شد. اما در اين ماهيت فرهنگ يكسري عوامل تاثير گذار است كه تاثير آن ها بر بازارهاي بين المللي غير قابل چشم پوشي است. موثر ترين عامل بر فرهنگ كه حتي خود بطور مستقيم بر بازارهاي بين المللي موثر ميباشد، دين و مذهب است. زيرا دين و مذهب هر كشور در تعيين اين كه چه كالايي بيشتر مورد تقاضا قرار گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته به غير از دين و مذهب عواملي مانند سياست فروش، فناوري و فرهنگ مادي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، تحصيلات، ارزشها و طرز فكر، زبان، زيبايي‌شناسي نيز ميتواند اثرگذار واقع شوند. در ادامه بحث مباحث ديگر مربوط به موضوع پرداخته خواهد شد.برچسب ها : استراتژي‌ , اصول اخلاقي , اقتصاد , الگو شواتز , الگو هافستد , اينترنت , بازاريابي , بازاريابي بين الملل , تحصيلات , خريد , دانلود , دين , زيبايي‌شناسي , سازمان , سرمايه‌گذاري , سياست , فرهنگ , فروش , محيط اقتصادي , مذهب , نهاد , پروژه , كالا ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 9:34 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پايان نامه بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليــات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
سوالات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
پيشينه پژوهش
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم مشتري و رضايت مندي مشتري
تعاريف مديريت ارتباط با مشتري
تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري
مديريت ارتباط يكپارچه با مشتري (i-CRM)
بررسي مباني نظري مديريت ارتباط با مشتري
پيشينه و سير تكامل مديريت ارتباط با مشتري
پيش از مرحله تجارت الكترونيك
دوره پيش از كسب و كار الكترونيك
مرحله رشد كسب و كار الكترونيك
اهداف CRM
اهداف CRM از ديدگاه بارنت
اهداف CRM از نقطه نظر نول
اهداف CRM از نظر كالاكوتا و رابينسون
اهداف CRM از ديدگاه گالبريث و راجرز
ديدگاه هاي مختلف در مورد مديريت ارتباط با مشتري
ديدگاه اول) تلقي CRM بعنوان يك فرآيند
ديدگاه دوم) تلقي CRM بعنوان يك استراتژي
ديدگاه سوم) تلقي CRM بعنوان فلسفه
ديدگاه چهارم) تلقي CRM بعنوان يك توانمندي
ديدگاه پنجم) تلقي CRM بعنوان تكنولوژي
مزاياي مديريت ارتباط با مشتري
عوامل موثر در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
ريشه اصلي E-CRM تعريف و تمايز
تعريف E-CRM
اهداف مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي
انواع مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي
نقش اينترنت در E-CRM
تاثير بهبود كسب و كارهاي اينترنتي در پياده سازي E-CRM
مراحل پياده سازي E-CRM
منافع اقتصادي حاصل از كاربرد E-CRM
چالش هاي موجود در مسير E-CRM
نمونه هاي كاربردي در استفاده موفق از E-CRM
نوآوري در بازاريابي و تفاوت (CRM) با (E-CRM) در اثر به كارگيري فن آوري اطلاعات
ويژگي ها و جايگاه E-CRM
شش «e» كليدي در E-CRM
جايگاه اقتصادي E-CRM
تعريف تجارت الكترونيك
جايگاه تجارت الكترونيك
چالش بانك داري الكترونيك
بانك داري الكترونيك
تعريف بانك داري الكترونيك
سرويس‌هاي بانك الكترونيك
كانال‌هاي بانك داري الكترونيك
مزاياي بانك داري الكترونيك
بانك داري الكترونيك؛ تيغ دولبه فرصت و تهديد
نتيجه گيري
فصل سوم – نتايج تحقيق
مقدمه
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهاد
پيشنهادات محقق
منابع
منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده:
در سالهاي اخير واژه مديريت ارتباط با مشتري توجه فراواني را در حوزه بازاريابي و فن آوري اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه درگير شده اند؛ و مفهوم CRM را كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتري است، توسعه داده اند. سازمانها بطور گسترده اي تشخيص داده اند كه مشتريان مهمترين دارايي شان هستند و به روابط با مشتريان بعنوان مبادلاتي سودمند و متقابل و نيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارند مي نگرند (Plakoyiannaki،2005 ). اين سيستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفايل و تاريخچه مشتريان زمينه مهمي از فرآيندهاي اصلي شركت بخصوص در حوزه بازاريابي، فروش و خدمات به مشتري را پشتيباني ميكنند.
با ظهور اينترنت و توسعه تجارت الكتروني، نحوه تجارت و داد و ستد شكل تازه اي به خود گرفت. با توجه به حجم معاملات تجارت الكترونيكي، شركتها در معرض رقابت سنگيني قرار گرفته اند. موج تجارت الكترونيكي تقريباً همه شركت ها را در تمامي اقتصاد ها تحت تأثير قرار داده است و اين شركتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الكترونيكي هستند.
اين پژوهش در خصوص بررسي ضرورت اجراي مديريت ارتباط با مشتري در بانك صادرات كاشان ميباشد كه مشتمل بر تعريف مشتري و رضايت مندي او، تعريف مديريت ارتباط با مشتري و مزايا و اهداف آن، تعريف مديريت ارتباط الكترونيك با مشتري و مزاياي آن، تعريفي از تجارت الكترونيك، بانك داري الكترونيك و بانك صادرات است.برچسب ها : ارتباط الكترونيك , ارتباط با مشتري , استراتژي , الكترونيك , اينترنت , بارنت , بازاريابي , بانك داري , تجارت , تجارت الكترونيك , توانمندي , تكنولوژي , جايگاه اقتصادي , خدمات , داد و ستد , دارايي , دانلود , رضايت مندي , فرآيند , فروش , فلسفه , فناوري اطلاعات , مبادلات , مديريت , مشاوران , مشتري , منافع اقتصادي , نرم افزار , نظر نول , پايان نامه , پژوهش , كسب و كار الكترونيك ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 فروردين 1396ساعت 8:55 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 2

دانلود پروژه بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشكلات و معضلات دامداري ها

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
نوع روش تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج از كشور
تعاوني و گذشته آن
تعريف و مفهوم تعاون
تعريف و مفهوم تعاوني
نظريه هاي تعاوني و اصول مرتبط به آن
تعاون در اسلام
تاريخچه تعاوني در جهان
تاريخچه تعاوني هاي روستايي در ايران
تاريخچه تعاوني هاي روستايي شهرستان ورامين
سير تاريخي شركت هاي تعاوني در قانون اساسي ايران
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
اهداف و وظايف سازمان
اركان سازمان
سازمان تعاون روستايي استان
اداره تعاون روستايي شهرستان
اتحاديه هاي تعاوني روستايي
اتحاديه مركزي تعاوني روستايي
اتحاديه تعاون روستايي استان و شهرستان
شركت هاي تعاوني روستايي
اركان شركت هاي تعاوني روستايي
مجمع عمومي
هيأت مديره
بازرسان
موضوع و حدود عمليات شركت هاي تعاوني روستايي
شركت هاي تعاوني كشاورزي دامداران
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
قلمرو تحقيق
جامعه آماري
نحوه نمونه گيري
نحوه تنظيم پرسشنامه
پرسشنامه تحقيقي از دامداران عضو شركت تعاوني روستايي (شهرستان ورامين)
روايي و پايايي پرسشنامه
روايي
پايايي
روش تجزيه و تحليل يافته ها
روش توصيفي
روش تحليلي و استنباطي
توصيف يافته ها
سن اعضاء
تحصيلات نمونه ها
نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر توليد
نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر پروانه
فراواني اندازه دامداري ها «ظرفيت پروانه توليد»
ميزان توليد شير روزانه نمونه ها
وضعيت توليد گوشت ساليانه اعضاء
تحليل فرضيات
تحليل فرضيه اول
تحليل فرضيه دوم
تحليل فرضيه سوم
تحليل فرضيه چهارم
تحليل فرضيه پنجم
تحليل فرضيه ششم
تحليل فرضيه هفتم
جمع بندي و نتيجه گيري
ارائه پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشكلات و معضلات دامداري ها ميباشد كه البته اين تحقيق به صورت موردي به بررسي نقش اين شركت ها در شهرستان ورامين پرداخته است. بر اساس روش نمونه گيري تصادفي و فرمول كوكران، از ميان 121 واحد دامداري، 53 واحد براي مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه كه در مقياس طيف ليكرت (از مخالف تا موافق) تنظيم شده بود و البته از روايي و پايايي بالايي برخوردار بود در اختيار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده هاي جمع آوري شده توسط آزمون هاي آماري (آزمون t تك نمونه اي) تجزيه و تحليل شد و نتايج آزمون نشان داد كه تعاوني روستايي دامداران ورامين در دستيابي به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشكلات دامداري هاي عضو، در مجموع بسيار ناموفق عمل كرده است. البته نتايج تحليل فرضيات كه به ترتيب، رفع مشكلات و معضلات دامدار ي ها، اعتماد اعضا براي همكاري و مشاركت، تامين نيازهاي اعتباري، تامين خوراك دام و نهاده ها، ايجاد شبكه هاي آموزشي- ترويجي، آگاهي بخشي كشاورزان و دامداران، جمع آوري شير و حمل و نقل و ايجاد تاسيسات و بازاريابي و خريد و فروش مي باشد، نشان از عملكرد ضعيف اين تعاوني و نارضايتي اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملكرد شركت هاي تعاوني روستايي دامداران در رفع و حل مشكلات دامپروران مي بايست پارامترهاي اعتماد و ايجاد فرهنگ تعاوني، تامين اعتبارات، تامين نهاده ها، انتقال علوم و فناوري هاي روز، خريد و فروش محصولات دامي و بازار يابي مورد توجه جدي قرار گيرد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , مشكلات , معضلات , دامداري , تعاوني , روستا , قانون اساسي , تعاون , سازمان , توليد , گوشت , شير , فرهنگ , خريد , فروش , محصولات دامي , بازاريابي ,
+ نوشته شده در شنبه 5 فروردين 1396ساعت 12:06 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه فرار مالياتي

تعداد صفحات:26
نوع فايل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
فرار مالياتي چيست؟
تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي
زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي
اندازه گيري فرار مالياتي در ايران
كارت بازرگاني، كد اقتصادي و فرار مالياتي
ناكارآمدي نظام مالياتي ايران علل و زمينه ها
عدم توتجه به رضايت مؤديان مالياتي
حقوق مالياتي
منابع

مقدمه:
در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين ميشود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آن ها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد ميشود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار ميگيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , حسابداري , سيستم حسابداري , پردازش اطلاعات , مدير مالي , دارايي ثابت , سرمايه , بدهي , فروش , بهاي تمام شده , درآمد , مغايرت بانكي , حسابداري فروش , حواله انبار , سند حسابداري , اموال منقول ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 11:42 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 0

دانلود پروژه حسابداري دولتي

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف حسابداري دولتي
كاربرد حسابداري دولتي و اهداف آن
كاربرد و مقاصد حسابداري دولتي(اهداف)
اصطلاحت حسابداري دولتي
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
اعتبار
فصول هزينه
درآمد عمومي
درآمد اختصاصي
درآمد شركت هاي دولتي
ساير منابع تامين اعتبار
دريافت هاي دولت
وجوه عمومي
مراحل انجام خرج
تشخيص
تعهد
تسجيل
حواله
درخواست وجه
هزينه
تنخواه گردان
ذيحساب
وظايف ذيحساب
كار پرداز
موافقت نامه
ثبت عمليات حسابداري اعتبارات هزينه اي در دفاتر
مرحله اول : ابلاغ اعتبار
مرحله دوم : ابلاغ تخصيص اعتبار
مرحله سوم : دريافت و پرداخت
نحوه تامين اعتبار
نحوه حذف تامين اعتبار
واگذاري تنخواه گردان پرداخت
پرداخت تعهدات و احتساب آن به حساب قطعي
نحوه تكميل تنخواه گردان پرداخت عاملين ذيحساب
نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه اجرايي
معادل مبلغ خالص حقوق و مزاياي ماهانه
بستن گروه حساب هاي بودجه و دريافت و پرداخت
واريز تنخواه گردان پرداخت
واريز درآمد هاي (عمومي و خصوصي)
نحوه بستن حساب هاي وجوه مستقل اعتبارات جاري
بستن حساب هاي دائمي
منابع

مقدمه:
در كشور ما قسمت عمده بخش عمومي به دستگاه عمومي به دستگاه هاي دولتي اختصاص دارد كه در دو دهه اخير از رشد و توسعه فوق العادهاي برخوردار بوده است.افزايش بهاي نفت، ملي شدن شركت هاي توليدي، خدماتي و اعتباري بخش خصوصي و همچنين پيدايش نهادهاي خود جوش از بطن انقلاب، از جمله عوامل موثر در اين توسعه اند.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , حسابداري , سيستم حسابداري , پردازش اطلاعات , مدير مالي , دارايي ثابت , سرمايه , بدهي , فروش , بهاي تمام شده , درآمد , مغايرت بانكي , حسابداري فروش , حواله انبار , سند حسابداري , اموال منقول ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 10:03 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 1

دانلود پروژه اصول طراحي كارخانه

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
موارد كاربرد نمودار فرآيند جريان
opc نمودار عمليات
كاربرد نمودار عمليات
نمودار مونتاژ (Assembly chart)
درخت محصول
دياگرام تقدم و تاخر (Precedence diagram)
جدول جريان(نمودار فرآيند جريان)
دياگرام جريان (Flow diagram)
برنامه فروش شركت اتمسفر
نحوه فروش از لحاظ قيمت
مطالعه بازار و پيش بيني فروش
بررسي مشكلات مربوط به محصول
كيفيت پايين محصول
بسته بندي بسيار ساده و سنتي
فصلي بودن محصول
عدم تبليغات و نا آشنا بودن در بين مردم
عدم تنوع محصولات
ضعف در بازاريابي
بررسي مشكلات مربوط به پروسه توليد و روش توليد
خرابي پي در پي ماشين آلات و دستگاهها
پيشنهادات
عدم بالانس خط و وجود گلوگاه
پيشنهادات
عدم وجود سيستم جامع نت
مهارت ضعيف كارگران و عدم تسلط به همه ي دستگاهها
نحوه استقرار ماشين آلات
مقدمه
نمودار از- به (From to chart)
نمودار رابطه بين فعاليتها (Relationship chart)
دياگرام رابطه فعاليتها
بالانس خط
خط توليد و بالانس خط
تحليل ايستگاه گلوگاه در خط توليد
زمانهاي استاندارد انجام عمليات دستگاهها
دستگاه جوش
دستگاه قلاويز زني
پليسه گيري
آب بندي قلاويز
سمباده افقي
سمباده عمودي
مونتاژ
آب بندي (قبل از رنگ)
خط رنگ
آب بندي چسب
آب بندي نهايي
آماده سازي مغزي
آماده سازي كارتن
قرار دادن رادياتور در كارتن
محاسبه مساحت
مقدمه
مساحت بخش توليدي (مونتاژ رادياتور)
مساحت بخشهاي اداري
رستوران
پاركينگ

مقدمه:
طراحي كارخانه يكي از مهم ترين و جالب ترين بخش هاي رشته مهندسي صنايع است كه در مورد ترتيب فيزيكي قرار گرفتن تجهيزات و نيروي انساني صحبت ميكند. هدف اصلي طراحي كارخانه طرح ريزي ترتيب قرار گرفتن اين تجهيزات و نيروي انساني به نحوي است كه حداكثر راندمان در توليد محصول بدست آيد.
لازمه بر آوردن اين هدف آن است كه در اين طرح چه در مورد مواد و چه در مورد نيروي انساني ميزان حمل و نقل ها و حركات به حداقل برسد تا زمان كمتري توسط يك حركت يا حمل و نقل صرف شود. به طور كلي هر چه زمان توليد يك محصول كمتر باشد. هزينه هاي اضافي آن از جمله هزينه هاي كارگري و غيره نيز بمراتب كمتر خواهد شد.
طراحي كارخانه يكي از مضامين اصلي مهندسي صنايع است و سال هاست كه مهندسين صنايع به كار در اين زمينه اشتغال دارند. كار آن ها در واقع به طراحي نحوه استقرار اجزا فيزيكي فعاليت ها به طور عام و فعاليت هاي صنعتي به طور خاص مربوط ميگردد.برچسب ها : دانلود , پروژه , پايان نامه , صنايع , اصول طراحي كارخانه , نمودار فرآيند جريان , نمودار عمليات , مونتاژ , درخت محصول , دياگرام , نقدم تاخر , فروش , كيفيت محصول , بسته بندي , محصول , بازاريابي ,
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1395ساعت 9:30 توسط ketabpich | | تعداد بازدید : 3